ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)
IV Міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", присвячена 55-річчю відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею 28-29 квітня 2011 року Резолюція     (скачать pdf)


    Представники музеїв, бібліотек, архівних та науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, громадських об'єднань країни і Росії, зібравшись на базі Одеського історико- краєзнавчого музею з нагоди 55-річчя його відкриття, для обговорення нагальних питань розвитку музейництва, регіональних досліджень, краєзнавчої, зокрема пам'яткоохоронної справи, із задоволенням констатують, що проведення IV Міжнародної конференції "Музей. Історія. Одеса" привернуло увагу представників вітчизняної та зарубіжної регіональної історичної науки, музеєзнавців, фахівців музейної та архівної справи, освітян, просвітян, членів культурологічних громадських організацій, краєзнавців.
    Широке коло розглянутих питань, жвава дискусія і, водночас, невимушене дружнє спілкування, рівень організації конференції, зокрема наявність сучасного технічного обладнання - свідоцтва того, що музейна інституція, концентруючи, інтерпретуючи та репрезентуючи реліквії, поєднуючи класичні форми роботи з новаціями останніх десятиріч, і в новітні часи здатна виконувати, покладені на неї суспільством комунікативні функції.
    Музей є місцем, де перехрещуються інтереси різних кіл соціуму, реалізується їх творчий потенціал, він зберігає привабливість не тільки для звичайного відвідувача, але й для вченого, дослідника, аматора, педагога, реставратора, художника, літератора, театрального діяча, кінематографіста.
    На етапі національного державотворення, формування громадянського суспільства у країнах Східної Європи, супроводженого радикальними соціально-економічними змінами та бурхливими соціально-економічними змінами, зростає роль музейних, архівних установ, бібліотек як осередків духовності, центрів формування культурного середовища населеного пункту, історичної території, країни в цілому.
    Вітаючи дії загальнодержавних та місцевих органів влади, спрямовані на зміцнення правової та матеріально-технічної бази науково- просвітницьких установ, учасники конференції, разом з тим висловлюють занепокоєність низьким ступенем захищеності музейних, архівних та бібліотечних зібрань і фондів, від бюрократичного маніпулювання, зазіхань з боку антисоціальних кіл, глибоку тривогу, викликану руйнацією пам'яток історії та культури, зокрема будівель вищеозначених закладів, необ'єктивним висвітленням у засобах масової інформації їх діяльності.
    Усвідомлюючи необхідність не тільки єднання інтелектуальних сил суспільства у збереженні та використанні історико-культурної спадщини, але й зміцнення традицій державницької підтримки осередків науки і просвітництва, притаманних слов'янству, учасники конференції ухвалили:
    Визнати проведення міжнародної науково- практичної конференції "Музей. Історія. Одеса", вдалою формою об'єднання зусиль науковців, освітян, просвітян у збереженні та використанні національного надбання населення Східної Європи, зокрема Північного Причорномор'я; активно брати у них участь, залучаючи представників споріднених установ, громадських організацій, окремих дослідників.
    Спільно розробляти і втілювати у життя наукові, просвітницькі і учбові програми, здійснювати рекламні та благодійні акції, в т.ч. на міжвідомчому та міжнародному рівні.
    Провести у регіонах, які представляють учасники конференції:
    - семінари, присвячені взаємодіям музейних, архівних установ та вищих навчальних закладів, при здійсненні студентської практики;
    - наради, круглі столи за участю музейних працівників та представників засобів масової інформації, присвячені проблемі об'єктивного висвітлення діяльності науково-просвітних установ, створенню привабливого образу музею.
    Створити сайт "Музеї Одещини", рекомендувати його запровадження у інших регіонах України.
    Звернутися до загальнодержавних та місцевих органів влади з проханням про розвиток традиційної державницької підтримки музейництва і просвітництва:
    - забезпечувати цілісність музейних зібрань, архівних та бібліотечних фондів, територій історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників;
    - прийняти довгострокову програму регіону, реставрації та реконструкції будівель архівів, музеїв, бібліотек, забезпечення їх сучасною охоронно-пожежною сигналізацією;
    - прискорити прийняття "Інструкції з обліку та зберігання музейних цінностей" та
    "Положення про галузевий центральний (регіональний) музейний методичний центр";
    - створити державні підприємства з виготовлення сучасного обладнання для зберігання та експонування рухомих пам'яток історії та культури;
    - відновити діяльність загальнодержавних курсів підвищення кваліфікації музейних працівників;
    - сприяти повній комп'ютеризації музейної справи, забезпеченню науково- просвітницьких установ оргтехнікою;
    - підтримувати видавничу діяльність музеїв, архівів, наукових бібліотек;
    - стимулювати об'єктивне висвітлення засобами масової інформації діяльності музейних установ, відображенню у мистецьких проектах, літературних працях, спектаклях, фільмах подвижницької місії краєзнавців і просвітян по збереженню національного надбання і підтримці історичної пам'яті народів Східної Європи, як основи прогресу.