ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)


УДК 728.03

О. Коцюрубенко, С. Постернак, В. Лісенко, I. Постернак

Дослідження та використання архітектурної спадщини Одеси з позицій інженерної архітектоніки     (скачать pdf)


Анотація: В статті розглянуто трансформацію ансамблевої забудови площі Пале-Рояль в м. Одесі з позицій інженерної архітектоніки і наведено приклад використання житлового будинку, що є об'єкта архітектурної спадщини і належить до фонової забудови центрального району м. Одеси.
Ключові слова: архітектурна спадщина, фонова забудова, житло.

    Історичні осередки та частини міст сьогодні є житловим середовищем для значної кількості людей; це велика матеріальна цінність і важлива складова історико-культурної спадщини, незважаючи на часто незадовільний їх нинішній стан.
    Цивілізоване суспільство не може занедбувати свою культурну спадщину під впливом тих чи інших економічних чинників, які, до речі, з часом також змінюються.
    Тому історичне місто необхідно розуміти і розглядати як надзвичайно складну систему, де постійно відбувається процес інтеграції "старого" з новим".
    Архітектурна спадщина - це не тільки сума збережених історичних об'єктів, це також простір, що має економічне значення. Це матеріальне втілення історії, але одночасно і ринковий продукт. Відповідно до цього ефективне управління засобами спадщини у місті означає створення умов його доступності для користувачів (клієнтів) і підбір раціональної функції для забезпечення життєдіяльності того чи іншого об'єкта.
    В часі свого існування оригінальний об'єкт може бути частково пошкоджений, частково змінений, навіть зруйнований, що веде до втрати цілісності і єдності. З іншого боку, кожний об'єкт з часом може стати частиною іншої єдності (іншої цілісності) - такі трансформації часто відбувалися .
    Як приклад такої трансформації у часі можна навести ансамблеву забудову площі Пале-Рояль. В первинному вигляді вона склалась в 1842-1843 рр. за проектом архітектора Г. Торрічеллі, під керівництвом архітектора К Даллакви . "П"- подібне каре колишніх лавок торгових рядів розташувалось на червоних лініях вулиць Лан- жеронівської, Катеринінської і провулку Чай- ковського. Замикає простір площі - перлина Одеси - Театр опери та балету, який було збудовано у 1884-1887 рр. (арх. Фельнер Ф., Гель- мер Г., Гонсіоровський Ф. В., Бернардацці А. І.). З часом будівлі перебудовувались, надбудовувались, реконструювались, змінюючи функціональне призначення. Розглянемо їх детальніше. За призначенням це будівлі із торгово-офісним приміщеннями і житлові будівлі. За містобудівним значенням будівлі поділяються на пам'ятки архітектури та фонову забудову. Проведення будь-яких робіт з реставрації чи ремонтних робіт регламентується законодавчо. Будівлі, яким надано статус пам'ятки архітектури, внесено до переліку пам'яток архітектури, містобудівництва й історії м. Одеси.
    o Єкатерининська, 7/ріг Театрального пров., секція торгових рядів Пале-Роялю, 1840-1843, арх. Торічеллі Г. І., Даллаква І. О.; 1888-1889, перебудова під будинок Ф. Родоканакі, арх. Гонсіоровський Ф. В., Йодко П. В.; 1899-1900, реконстукція, арх. Шеврембрандт Г. К. (пам'ятник архітектури) .
    o Єкатерининська, 9, секція торгових рядів Пале-Роялю, 1840-1843, арх. Торічеллі Г. І., Даллаква І. О.; 1903, перебудова під будинок братів Л. та Ю. Лант'є, арх. Шеврембрандт Г. К. (пам'ятник архітектури) .
    o Єкатерининська, 11, секція торгових рядів Пале-Роялю, 1840-1843, арх. Торічеллі Г. І., Даллаква І. О.; 1903, перебудова під будинок Сніт- ковського, арх. Шеврембрандт Г. К.; 2000-ті, реконструкція з переплануванням під офіси, арх. Мартиненко А. В., Задворний І. Н., Чмут Н. А., інж. Суханов В. Г., Лисенко Є. В.5
    o Ланжеронівська, 20-22 торгові ряди Пале-Ро- ялю, 1841-1842, арх.; Торічеллі Г. І., Даллак- ва І. О.; кінець 1850-х, реконструкція з надбудовою, арх. Черкунов Н. Н.; 1995-1996, реконструкція з перепрофілюванням під торгово-офісної будівлю, арх. Черненко А. А.6
    o Ланжеронівська, 10, кінець ХІХ ст., будинок Озмидова7.
    o Ланжеронівська, 8, будинок В. Навроцького, 1893-1896 рр., арх. Яценко І. Ф. (пам'ятник архітектури); 2000-ні рр., надбудова мансарди8. Що ж до будівель, які складають іншу групу будівлі фонової забудови, то де-які будівлі виведені з експлуатації і відселені (пров. Чай- ковського, 11), зруйновані і на їх місці ведеться нове будівництво (вул. Ланжеронівська, 10) або зведено сучасні будівлі (пров. Чайковсько, 7).
    Серед будівель, які складають фонову забудову площі Пале-Рояль і які збереглись до нашого часу, є будівля за адресою пров. Чайков- ського 15/17. В довіднику "Будівлі та споруди м. Одеси" В. Пілявсьекого зазначено як будинок П. Печеського. В фондах Одеського державного історико-краєзнавчого музею зберігаються креслення реконструкції цього будинку (архітектор Кундерт В. І.9) 1911 р. А саме плани, фрагменти розрізу і фасадів.
    Будинок є досить типовим для одеської забудови з конструктивної точки зору. Конструктивна система - стінова. Конструктивна схема - поздовжньо-стінова. Стіни виконані з традиційного місцевого матеріалу - каменю- черепашнику. Перекриття підвальних поверхів виконані у вигляді склепінь, міжповерхове перекриття - по дерев'яним балкам традиційної конструкції. На теперішній час будинок доповнено балконами та він має чотири поверхи: четвертий поверх - мансардний, що надає будівлі завершеного вигляду, хоча опорядження стін дещо не відповідає стилістиці всього фасаду.
    Незважаючи на те, що будівлі не є пам'ятками містобудівництва, архітектури, історії, тим не менш вони належать до цінної ансамблевої забудови, розташованої в центральній частині Одеси. Оскільки рядова забудова, визначає кількісні та якісні характеристики міського середовища10 і є співмасштабним оточенням, тілом для пам'яток старовини11, то вона також вимагає проведення заходів, спрямованих на подовження "життя" будівлям фонової забудови, а також для коригування стильових особливостей сусідніх будівель і "вирівнювання" між ними різниці. Таким рішенням може бути надбудова мансардного поверху, замість влаштування звичайного даху, що крім покращення зовнішнього фасаду, дозволяє використовувати внутрішній горищний простір, збільшуючи таким чином житлову забезпеченість населення.

1 Постернак С. О, Коцюрубенко О. М. Інженерна архітектоніка житлових будівель історичної забудови міста Одеси // Реставрація, реконструкція, урбоекологія RUR-2010: зб. наук. праць № 7- 8 [щорічник південно-українського відділення національного комітету ICOMOS]. - Одеса.- С. 87- 96; Лисенко В. А., Плахотный Г. Н., Карпюк Ф. Р., Золин И. Э., Коцюрубенко О. Н. Проблемы увеличения жилого фонда при реконструкции зданий // Реставрація, реконструкція, урбоекологія RUR-2010: зб. наук. праць № 7- 8 [щорічник південно-українського відділення національного комітету ICOMOS]. - Одеса.- С. 241- 248; Постернак С. А, Коцюрубенко О. Н., Постернак И. М. Инженерная архитектоника надземной части жилых зданий исторического ядра города Одессы // Вестник строительства и архитектуры: сб. научн. трудов. - Орел, 2010 - С. 240- 246.
2 Історико-містобудівні дослідження Одеси / [Тимо- фієнко В. І., Вечерський В. В., Сердюк О. М., Боб- ровський Т. А.]; за ред. В. В. Вечерського. - К., 2008. - 156 с.
3 Пилявский В. А. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие: справочник. - Одесса, 2010. - 276 с., ил.
4 Там само.
5. Там само.
6. Там само.
7. Схема размещения памятников градостроительства и архитектуры на территории Жовтневого района г. Одессы [предварительный вариант] / Подготовили Штербуль Н. А., Панасенко Н. А., Шулепа Е. И., Урсол Е. В., Соловьева Н. Н. - Одесса, 1990-ті роки. - 17 с.; Приложение к схеме размещения памятников градостроительства и архитектуры на территории Жовтневого района г. Одессы [предварительный вариант] / Подготовили Штербуль Н. А., Панасенко Н. А., Шулепа Е. И., Урсол Е. В., Соловьева Н. Н. - Одесса, 1990-ті роки. - 81 с.
8. Пилявский В. А. Здания, сооружения, памятники...
9. Там само.
10. Коротун І. В. Архітектурно-планувальна організація ансамблевої забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури: спец. 18.00.02 "Архітектура будівель і споруд". - Київ, 2006.
11. Вечерський В. В. "Київський вінок несмаку та дивоглядів". Праці НДІ памяткоохоронних досліджень. Випуск 2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://www.spadshina.com.ua/index. php?sID=32&itemID=69.