ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


«Театралізація» у музеї як феномен сучасної культури та форма взаємодії з відвідувачем   Дженкова О. В.

    (скачать pdf)

УДК 371.38:7.031.2:069.12(477.53)

М. П. Пісцова

До питання інтерактиву

(на основі етнографічних заходів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського)

У статті йдеться про використання загальноосвітніх взагалі та музейно-педагогічних зокрема методів і прийомів у інтерактивних етнографічних заходах про народне мистецтво Полтавщини.

Ключові слова: музей, комунікація, музейна педагогіка, метод, прийом, інтерактивний захід, народне мистецтво, Полтавщина.


 


Успішне вирішення багатьох життєво важли­вих завдань у сфері охорони та збереження куль­турних надбань залежить від рівня освіченості, комунікативності та компетентності громадян. Цьому сприяє освітня функція музею, що дає змогу проектувати, розробляти та втілювати у життя музейно-педагогічні програми та проек­ти, які мають не лише інтегруючий характер, а й дозволяють реалізувати нові навчальні та ви­ховні стратегії, виходячи з відомого гасла амери­канського філософа та педагога Дж. Дьюї: «осві­та через діяльність» [2]. Співпраця у просторі музею створює умови для вияву особистісного «я» людини, що пізнає світ, здобуває знання, на­магається осягнути багато нових речей, цікавої і потрібної інформації, спрямована на формуван­ня здатності переносити набутий різноманіт­ний досвід до простору реального життя. Така діяльність виходить за рамки етнографії, вона об’єднує та інтегрує культурологію, музеоло- гію, історію, літературу, філософію, психологію, мову, етику, естетику. Можливість застосування нових ідей у цьому контексті втілюються у без­межну кількість комбінацій, що залежать від обізнаності, фаховості та професійності посе­редника між матеріалом навчання, учнями та музейними експонатами (музейний науковець, педагог, вчитель, вихователь, викладач), запро­понованих тем музейних занять та обраних ме­тодів взаємодії. Це сприяє доступності подання музейного матеріалу для різновікової аудиторії.

У Полтавському краєзнавчому музеї імені Ва­силя Кричевського науковці науково-дослідного експозиційного відділу етнографії сформували музейно-педагогічну програму «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим», метою якої

© Пісцова М. П., 2016

є через сукупність різних напрямів і форм робо­ти сприяти формуванню ціннісного ставлення до культурного надбання, всебічного розвитку особистості учасників.

Музейна експозиція, як основа музейної комунікації, дає широкий простір для впро­вадження в сучасних музеях екскурсій, занять та лекцій, що мають інтерактивний характер, реалізують навчальну та пізнавальні цілі му­зейної діяльності, а головне — слугують засобом спілкування представників різних соціокуль- турних груп сучасного суспільства [6]. Музейни- ки намагаються активно включати відвідувачів в експозиційний простір за допомогою завдань, запитань, квестів; пропонують самостійно ді­йти певних висновків або створити новий куль­турний продукт. Відтак практично реалізується концепція «музею, привабливого для відвідува­чів», у якому експозиційний простір є не про­сто місцем, де можна побачити експонати, але й територією спілкування й співтворчості [8].

Власне термін «інтерактив» походить від англійського «interact», де «inter» — взаємний, «act» — діяти, тобто інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу [9, с. 3]. Це пізнання через емоції, дію, участь в процесі. Таким чином праг­немо надати відвідувачу можливості займатися тим, що його цікавить, створити умови для само- реалізації — що і є втіленням завдання сучасно­го музею. Така робота проводиться у декількох основних напрямках: інформування, навчання, розвиток творчості, спілкування і відпочинок [4].

У рамках сформованої програми уже кілька років поспіль проводиться цикл інтерактивних заходів про види народного мистецтва Полтав­щини на основі календарної обрядовості, роз­роблених авторкою. Знайомлячи дітей зі справ­жніми шедеврами, створеними майстрами, прагнемо поліпшити їхнє емоційно-естетичне і духовно-моральне виховання. Підґрунтям для цього слугує мистецтво — найвищий про­яв творчості народу, яке він зберіг і проніс че­рез століття. Українські, зокрема, полтавські народні промисли і ремесла — це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь на­роду, дорогоцінна скарбниця, що поєднує в собі духовно-матеріальну діяльність людини, вира­жену в художніх творах. Детальніша інформація про заняття вміщена у поданій нижче таблиці.

з використанням наочності значно збільшила запам’ятовування матеріалу (14-38%), активні форми отримали найвищі результати (диску­сійні групи — 50%, практика через дію — 75%, негайне застосування знань — 90%). Розробки елементів такого навчання є в працях україн­ських педагогів: В. Сухомлинського, А. Мака- ренка, К. Ушинського, В. Шаталова [7, c. 12].

Інтерактивні технології сприяють закріплен­ню в учнів потрібних навичок: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вже на підставі цього вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов.


 


Такі заняття мають свої закономірності та особливості. У процесі інтерактиву передба­чається моделювання життєвих ситуацій, ви­користання рольових ігор, спільне розв’язання проблем у атмосфері співпраці і взаємодії, по­розуміння і доброзичливості.

Понад 2400 років тому китайський філософ Конфуцій наголошував: «Те, що я чую, я забу­ваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію» [7, с. 14]. Необхідність використання активних методів навчання, які впливають не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю і уможливлюють різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, підтверджують результати досліджень американських вчених цього питан­ня у ХХ ст. Так, пасивна форма — лекція (5%)

Для підготовки подібного заходу потрібно заздалегідь глибоко вивчити й обміркувати матеріал, ретельно спланувати і розробити за­няття: визначити хронометраж, ролі учасників, готувати питання і можливі відповіді, розроби­ти критерії оцінки ефективності заняття: моти­вувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, проблем, оголосити очікувані результати (мету) заняття і критерії оцінки роботи учнів; передбачити різні методи привернення уваги учнів; налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії [7, с. 15].

Заходи «Свято Наума: йду в науку до май­стра», «Свято Покрови. Лава на лаву — козацька забава», «Свято вишивки: «На Варвари узори розквітали» та ін. розроблялись і проводились на свята календарного циклу.

По можливості перед кожним заходом учні запрошуються на оглядову екскурсію по відділу етнографії, що дає змогу уникнути інформацій­ного нагромадження на занятті. Для молодших школярів проводимо ознайомлення з експозицією, користуючись розробкою колеги Наталії Сахно з елементами квесту, що втілюються у віршованих загадках на означення мистецького твору, який знаходиться у залах, де відбувається показ. Для дітей середнього шкільного віку додаються тема­тичні питання (Яку функцію виконував каганець? Використовувався для освітлення оселі у темну пору доби). За відповіді обидві категорії екскур­сантів отримують картки з літерами і в кінці екс­курсії складають з них слово на позначення по­няття, яке стосується видів народного мистецтва. Наприклад, «Назвіть матеріал, з якого шили со­рочки. Полотно» (для молодших), «Назвіть осо­бливу склоподібну речовину, якою покривають керамічні вироби. Полива» (для середніх). Треба зазначити, що квест (від англ. quest — «пошук») — синонім активного відпочинку, різновид актив­них інтелектуально-логічних ігор, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Ця ігрова форма роботи має багато можливих варіан­тів використання, чимало позитивних моментів. За змістом квести можуть стосуватися певної те­матики, це відгадування непростих і несподіваних загадок (завдань). В ідеальному варіанті квест — це командна гра, для якої потрібна координація дій усіх гравців. У квесторів (учасників квесту) гра розвиває активність, амбіційність, комунікабель­ність, креативність. Гра триває, поки всі завдання не буде виконано [4, с. 19]. При організації екскур­сії подібним чином екскурсант одержує можли­вість виступати не в ролі пасивного споглядальни­ка й споживача інформації, не як об’єкт виховного впливу, а як рівноправний співрозмовник, актив­ний учасник діалогу, у ході якого відбувається його самонавчання й саморозвиток, включаються ме­ханізми творчої, внутрішньої активності.

Взявши за основу класифікацію музейно- педагогічних методів та прийомів сучасного дослідника Олексія Караманова [1], охаракте­ризуємо розроблені заходи. Організуючим фак­тором на заняттях є співпраця з усім класом у першій частині і розподіл на групи (гурти, ку­рені, цехи) для виконання завдань, де кожен учасник отримує тематично оформлений бедж з власним ім’ям (особистісний підхід) — у другій, виконання творчої практичної діяльності з ви­користанням щойно набутих знань — у третій.

«Свято Наума...» розраховане на цільову ау­диторію — учнів 4-5-х класів (15-30 учасників).

За структурою захід поділяється на три частини:

1.  Розповідь про пророка Наума, традиції та обряди, пов’язані з цим святом, що супроводжу­ється фоторядом (словесний метод).

  1. Випробування для учасників для здобут­тя статусу учня майстра (пропонуються цехи: «Ложкарі» (різьбярський), «Монетки» (гончар­ський), «Човники» (ткацький), «Мережки» (ви­шивальний):

— Коротке ознайомлення з видами народно­го мистецтва через показ слайдів з коментуван­ням і наступним завданням (вказати, з якого матеріалу виготовлений виріб на зображенні за допомогою сигнальних карток (1 — жовтого кольору, із символічним зображенням ложки — дерево; 2 — оранжевого кольору, із символічним зображенням глечика — глина; 3 — червоного кольору і з символічним зображенням рушни­ка — тканина) — прийоми руху і порівняння.

— Тематичні загадки.

—  Тематичні прислів’я (фрази розділені на дві частини і надруковані на картках різного ко­льору — початок (блакитного, пронумеровані), закінчення (жовтого), учасники отримують усі картки, по черзі зачитують початок і здогадують­ся, у кого завершення) — прийом порівняння.

— «Послухай і склади». Учні прослуховують три окремі аудіофайли — вірші про дереворізь- блення, гончарство, ткацтво, потім з букв, які отримують у конвертах, складають назви виро­бів, що лунали у поезії (скриня, горщик, руш­ник), — прийом прослуховування.

— «Покажи предмет». Картки зі словами вмі­щені в орнаментований полотняний мішечок, учасник за допомогою жестів повинен показати групі слово, яке йому дісталось, а інші — вгадати (сорочка, свистунець, прянична дошка та ін.) — прийом демонстрації.

— Пісня-гра «Шевчики». Учасники у захис­них фартушках з емблемою чобота виконують пісню, імітуючи рухи шевця під час роботи (прийом реконструкції, локалізації подій).

3. Творча майстерня. Виготовлення пташки з кольорових ниток (прийом реконструкції).

Упродовж заняття учасники висловлювали бажання навчатися певному виду мистецтва, це фіксувалося у «цехових» дипломах, які вруча­лись на завершальному етапі. Цей захід спря­мований на сприйняття творів декоративно- вжиткового мистецтва як невід’ємної частини традиційної національної культури, пробуджен­ня творчої активності з можливим подальшим відвідуванням практичних мистецьких студій.

«Свято Покрови. Лава на лаву — козацька забава» піднімає питання, що сьогодні означає день 14 жовтня для кожного з нас і всієї країни. Змістовно цей захід — про особливості святку­вання Покрови Пресвятої Богородиці, Дня По­встанської Армії, Дня козацтва, Дня захисника Вітчизни, про відновлення козацьких звичаїв та народних традицій.

Цільова аудиторія — учні 6-7-х класів, три­валість — 60 хв. (з можливістю скорочення). Учні проходять в аудиторію під Богородичним руш­ником (звичай на Покрову для оздоровлення), у цей час лунає «Молитва до Богородиці за Украї­ну», — це сприяє зануренню у святкову атмосферу, спрацьовує метод випереджувального заохочення.

У першій частині — розповідь про свято за до­помогою слайдів з коментуванням та відеоролика.

У другій частині учні переглядають сюжет про традиційну забаву козаків: «Лава на лаву», який супроводжується однойменною піснею патріотич­ного змісту гурту «Хорта». Для «поєдинків» фор­муються курені: «Бойова чайка», «Гостра шабля», «Запальний гопак», учасники озвучують гасла.

Пропонуються завдання-поєдинки:

— «Заспіваймо пісню веселеньку» (початок і продовження тексту козацької пісні на картках різного кольору (по три для кожного куреня), завдання — правильно поєднати, — перевірка — прослуховування аудіозапису цього пісенного фрагмента) — прийом прослуховування;

— «Козак Мамай» (пропонуються два варіанти народної картини «Козак Мамай» (зображення на екрані), завдання — знайти 9 відмінностей — по три для кожного куреня) — прийом руху, ло­калізації подій; метод порівняльного аналізу;

— «Козацький телеграф» (завдання — за допо­могою жестів один учасник передає своєму ку­реню повідомлення, наприклад, «Ми перемогли, затанцюймо гопака») — прийом реконструкції;

—  «Привітання супернику» (кожен курінь готує листівку-привітання для суперника, ви­користовуючи несподівані слова (наприклад: солома, жолудь, лантух), під час підготовки лу­нає мелодія «Полтавський козачок») — прийом прослуховування, локалізації подій;

— «Козацький літопис» (вікторина, питання про козацькі традиції на картках учасники діс­тають з козацької шапки) — метод «занурення в історичну епоху»;

—  «Слава героям» (завдання — зобразити пам’ятник українському козацтву, викорис­товуючи булаву, елементи традиційного одягу (шапку, хустку та ін.) — метод рольове «про­життя» історичних та культурних подій, прийом інсценізації.

У третій частині під мелодію козацького маршу учасники урочисто зачитують козацькі правила, отримують курінні грамоти у номі­націях: спритний, артистичний, красномов­ний. Завершується захід спільним виконанням духовного гімну «Молитва за Україну». Залу­чаючи школярів до пізнання національної іс­торії (періоду козацтва), прагнемо осмислення їх невід’ємною частиною українського народу, пробудження патріотизму, спонукаємо до по­дальшого пізнання української історії та куль­тури для відновлення пам’яті роду (народу).

Захід «Свято вишивки: «На Варвари узори роз­квітали» — про унікальне мистецтво народної гра­фіки української нації, яке зберегло і несе в собі нашу багатовікову культуру. Вишивці належить особлива роль в духовному житті людини, ство­ренні естетичного середовища у праці, відпочинку, святкуванні. Вишиті одяг, предмети інтер’єра суп­роводжують свята, обряди, відіграють важливу ма­теріально-практичну й духовно-естетичну функ­цію. З часу створення і дотепер вишивка відіграє велику роль в утвердженні краси нашого життя.

Цільова аудиторія — 8-9-й клас, тривалість 60 хв.

Перша частина — розповідь про великомуче­ницю Варвару, особливості полтавської вишив­ки (слайди з коментуванням), про використання традиційної вишивки у сучасному житті (відео- ролик) — інформаційний метод, прийом локалі­зації подій.

Друга частина — формування гуртів: «Маль­ви» і «Горлиці» з відповідними бейждами для кожного учасника. Завдання:

—    «Весела плутанина» (скомпонувати прислів’я про вишивку, користуючись табли­цею, де склади пронумеровані у довільному по­рядку) — асоціативний метод;

— «Генетична пам’ять. Віднайди і назви» (за описовим поясненням віднайти відповідний символ-елемент орнаменту «Дерево життя» на кілковому рушнику) — дослідницький метод, прийом порівняльного аналізу;

— «Я малюю вишивку» (на шаблоні листівки намалювати ілюстрацію до поетичних рядків, використовуючи гелеві ручки і фломастери, на­приклад, «На полотні співали солов’ї і красува­лись кетяги калини, Зелений хміль в’юнився по гіллі, Зоріли в колосках волошки сині. Т. Пиш- нюк». Упродовж виконання завдання звучить народна мелодія) — асоціативний метод;

— блеф-гра «Правда чи вигадка» (завдання — прослухати твердження, висловити згоду чи запере­чення, наприклад, «Майстрині на Полтавщині зна­ли до 100 технік вишивки») — прийом порівняння;

— «Цікавинки з торбинки» (завдання — об­рати зразок орнаменту, визначити, для оздоб­лення яких виробів використовували) — метод порівняльного аналізу, прийом коментування;

—  «Чорна скринька» (завдання — прослу­хати кілька визначень і відгадати, що в чорній скриньці, яку заносять до аудиторії, наприклад, «Його називають «чистим». Його порівнюють з піснею, вишитою на полотні. Він символізує життєву дорогу» — метод випереджувального заохочення;

— «Готуємо посаг» (по одній учасниці з гур­ту, кожна отримує конверт-«скриню», завдан­ня — відібрати з купи карток із зображеннями на столі речі, які готували до заміжжя) — метод «занурення» в історичну епоху.

Третя частина — творче завдання «Подорож у часі». Пропонується одягти дівочий народний костюм з усіма традиційними елементами (хто швидше?) — по троє учасників з кожного гурту (одна одягається, двоє допомагають) — метод рольове «прожиття» історичних та культурних подій, прийом реконструкції, локалізації подій. Спрямовується до використання сучасної му­зейної програми «Торкатися руками», зокрема створення історичної (культурної) атмосфери, переодягнувшись у одяг відповідного періоду.

Сучасна вишивка має глибокий зв’язок з традиціями, зберігає свій духовний зміст і до­водить, що народне мистецтво — це велике над­бання нашої багатовікової культури. А вже вмін­ня вишивати, носити одяг, мати вишиті речі, жити в помешканні з вишитим інтер’єром під­несе наше молоде покоління на вищий щабель національної культури, зможе відіграти значну роль у вихованні їхньої національної свідомості.

Для проведення кожного вказаного інтерак­тивного заходу необхідне використання проек­тора з екраном, ноутбука, аудіозаписів, тема­тичних відеорядів, різноманітного роздаткового матеріалу. Кілька тем, вказаних у таблиці, пе­ребувають у розробці, бо цикл має повністю сформуватися до 2018 року.

Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем музейної комунікації та спря­мована на долучення до музею і його культури, наукового доробку широких верств населення (особливо молоді), активізацію творчих здібнос­тей особистості. Розроблені заходи дозволяють ефективніше задіяти фонди музейно-освітнього комплексу, апробувати новітні технології актив­ного й інтерактивного, «діалогового» навчання дитячої та юнацької аудиторії [5, с. 232], піднести економічний стан та престиж нашого закладу.


 


Джерела та література


 


  1. Караманов О. Музейна педагогіка в навчально- виховному процесі загальноосвітньої школи // Освіта та педагогічна наука. - 2012. - № 3. - С. 5- 12.
  2. Караманов О. Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні // Матеріали науково-практичної конференції «Музейна педагогіка — проблеми, сьо­годення, перспективи» (Київ, 24- 25 вересня 2013 року) / Національний Києво-Печерський історико- культурний заповідник. — К., 2013. — С. 35- 37.
  3. Кімнатний А. Використання відвідувачами музейного продукту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.artmuseum.kr.ua/artm144- 08_ u.html4.
  4. Лепілкіна О. Квест як форма масової роботи у бібліо­теці // Шкільна бібліотека. — 2015. — № 1. — С. 19.
  5. Мартем’янова Н. Музейна педагогіка в культурно-ос­вітній діяльності музею [Електронний ресурс] // XVII Сумцовські читання: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму — Харків: Май­дан, 2011. — С. 230- 232. — Режим доступу: http://museum. kh.ua/academic/sumtsovconference/2011/article.html?n.
  6. Петрович В. Музейна педагогіка і музейна комуніка­ція: форми взаємодії // Волинський музейний вісник: наук. зб. - Вип. 5: Музейна педагогіка. Теорія і прак­тика / упоряд. А. Силюк. — Луцьк, 2013. — С. 106- 108.
  7. Свиридюк О. Інтерактивні технології у навчально- виховному процесі // Директор школи. — К., 2006. — № 46 (430). — С. 12- 15.
  8. Трофименко Т. Інтерактивні методи роботи з відвід­увачами як різновид музейної комунікації [Електро­нний ресурс] // XVIII Сумцовські читання: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства. — Харків: Майдан, 2012. — С. 30- 34. — Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov- conference/2012/article.html?n=5.
  9. Хоменко-Семенова Л. Інтерактивні технології навчання як чинник підвищення якості підготов­ки студентів у технічному ВНЗ [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: er.nau.edu.ua/.../1/Стаття%20 Хоменко-Семенова.

 


Concering a question of interactivity (based on ethnographic events held at the Poltava Museum of Local Lore named after Vasyl Krichevsky)

M. Pistsova

This article discusses the application of methods of general teaching and of museum pedagogy s well as the tech­niques of interactivity ethnographic events presenting the Poltava folk art.

Kaywords: museum, communication, museum pedagogy, method, technique, interactive event, folk art, Poltava region.