ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


Інтерактивні програми для старшокласників, студентів та сімейного відві¬дування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи   Сластеннікова С. С., Супрунюк I. О.

    (скачать pdf)

УДК 069(1-4)

С. С. Сластеннікова, І. О. Супрунюк

Інтерактивні програми для старшокласників, студентів

• v/       * *           тт*                  **

та сімейного відвідування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи

Стаття аналізує досвід науково-освітнього відділу Національного музею історії України у впровадженні та проведенні інтерактивних форм роботи з відвідувачами, а також нових напрямків роботи з відвідувачами старшого шкільного віку та студентами.

Ключові слова: інтерактивні програми, школярі, квест, сімейне дозвілля в музеї, інтелектуальне дозвілля, психологія.


 


 

«Все тече, все змінюється» — ці слова дав­ньогрецького філософа Геракліта дуже влучно описують невпинні зміни, що відбуваються за­раз в усіх музеях України. Дійсно, час диктує нам свої вимоги, змінюються люди, їх світогляд, сприйняття навколишнього середовища. Му­зейна спільнота має реагувати на запит суспіль­ства, а саме — зробити музей центром дозвілля, пізнання нового і, нарешті, просто місцем від­починку від «буденності».

Досвід останніх років свідчить, що класична експозиція, класична екскурсія поступово витіс­няються інтерактивними формами роботи. Адже поєднання екскурсії з елементами гри дає змогу відвідувачам проявити себе, стати безпосередніми учасниками екскурсії та у легкий, ненав’язливий спосіб сприймати нову інформацію.

В 2006 р. в Національному музеї історії Укра­їни (далі — НМІУ) стартували перші інтерак­тивні програми. Створення та проведення ін­терактивних екскурсій, квестів для школярів, студентів та дорослих впродовж останніх років стало одним із провідних напрямків роботи науково-освітнього відділу музею.

Впродовж кількох років в НМІУ було ство­рено більше 10 програм для відвідувачів різ­ного віку та тематики, залежно від вподобань, а саме: «Таємниці дружинного скарбу» (авт.

Н. В. Лихицька), «Козацькими стежинами» (авт. Л. В. Павленко), «Код героїв» (авт. С. С. Сла­стеннікова), «Град Кия», «Дари богів» (авт. С. С. Сластеннікова, І. О. Супрунюк), «Арте­факти Бабусі-Яги», «В пошуках скарбу», «Шля­хами археологів», «Музейні етюди», «Тіні забу­тих предків» (авт. Л. О. Коцар); майстер-класи: «З історії писемності», «З історії первісного мистецтва», «Барви трипілля» (авт. І. С. Вітрик) тощо.

Навесні 2016 р. до впровадження готують­ся ще 3 програми — «Намисто часу» — квест для сімейного дозвілля (авт. І. О. Супрунюк), «Таємничий лист» — пізнавальна команд­на гра-змагання для старшокласників (авт. С. С. Сластеннікова) та «Речі, якими ми не ко­ристуємось» — інтерактивна екскурсія для мо­лодших школярів (авт. Н. В. Лихицька)

Попит на нові види послуг підтверджують і статистичні данні,зокрема, прослідковується чітка динаміка росту попиту на інтерактивні форми роботи. Так, у 2012 р. було проведено 17 інтерактивних програм, у 2013 - 76, 2014 - 62, а в 2015 - 218.

Великим попитом користуються костюмо- вані екскурсії: «Музейні етюди», «Тіни забу­тих предків», «Артефакти Бабусі-Яги», якщо у 2012 р. було проведено 2 театралізовані екскур­сії, в 2015 р. — 43. Така форма екскурсії осо­бливо популярна серед школярів молодшого та середнього шкільного віку. Адже яскрава жива картинка активізує сприйняття, а емоційна на­сиченість сприяє кращому запам’ятовуванню інформації.

Треба зазначити, що більшість інтерактив­них програм у провідних музеях України роз­раховані саме на школярів молодшого та серед­нього шкільного віку. В той час як залишається майже незайнятою ніша роботи з учнями стар­шого шкільного віку, студентами та дорослими.

Робота з цими категоріями відвідувачів по­требує принципово інших підходів та методів подачі інформації. Зокрема, інтерактивні про­грами мають відзначатися більшою інформа­ційною насиченістю. Екскурсовод повинен спрямовувати відвідувачів до самостійного осмислення подій та фактів. Крім того, в пері­од ранньої та зрілої юності одним із провідних видів діяльності старшокласників та студентів є саме навчальна діяльність. У зв’язку з тим, що в старших класах та під час навчання у вищих навчальних закладах розширюється коло знань. Нові знання учні застосовують при поясненні багатьох фактів дійсності, вони більш усві­домлено починають відноситися до навчання [1, с. 91-106]. Відмінність у відношенні до учен­ня визначається характером мотивів. На перше місце висуваються мотиви, пов’язані з життє­вими планами, намірами в майбутньому, світо­глядом і самовизначенням.

У 2014-2015 рр. співробітниками НМІУ було розроблено ряд інтерактивних програм, розра­хованих на вище згадані категорії відвідувачів:

  1. Історичний квест «Код героїв» (авт. С. С. Сластеннікова) для учнів старшого шкіль­ного віку, студентів та сімейного відвідування.

НМІУ має надзвичайно багату експозицію, що описує історію України від найдавніших ча­сів до сьогодення. Квест «Код героїв» дає змогу нашим відвідувачам познайомитися з усією екс­позицією в ігровій формі. Квест розроблений у вигляді путівника. Програма триває близько 2 годин.

Спочатку програма планувалася для прове­дення для груп молоді, але, як показав досвід, програма чудово підходить і для сімейного від­відування.

На початку формуються 2 команди, вони отримують картки з завданнями, карти повер­хів музею, бланки відповідей. Орієнтуючись по карті, читаючи завдання, учасники квесту мандрують по різним історичним періодам у хронологічному порядку — від кам’яної доби до сьогодення. В кожній картці, окрім загальної інформації про історичний період, міститься і завдання, виконавши яке, учасники здобува­ють кодове число. Завдання направлені на уваж­ність, розвиток спостережливості, кмітливість, розвиток вміння працювати в команді, спільно координувати свої дії. Ведучий постійно су­проводжує команди, підказує за необхідності, направляє на вірний шлях. У кінці квесту, вико­навши всі завдання, учасники розшифровують закодовані слова (зіставляючи число з літерою алфавіту). Серед отриманих слів є такі, як «ге­роїзм», «доброта», «гідність», «справедливість» тощо. Тобто те, що важливе для українців. Ве­дучий разом з командами знаходить і два «за­кодовані» слова: «Слава» для однієї команди, і «Україні» для другої команди. Таким чином, учасники квесту формують ще одну чесноту українців - «єдність». Ведучий наголошує на тому, що лише в єдності, в допомозі один одному ми можемо бути сильними.

Таким чином, квест «Код героїв» містить елемент патріотичного та соціального вихо­вання. Адже в період ранньої та зрілої юності посилюється суспільна спрямованість школяра, бажання принести користь суспільству, іншим людям. Наприклад, у 80 % молодших школярів переважають особисті потреби і лише в 20 % випадків учні висловлюють бажання зробити щось корисне для інших, але близьких людей (для членів сім’ї, товаришів). Підлітки в 52 % випадків хотіли б щось зробити для інших, але знову-таки людям найближчого оточення. У старшому шкільному віці картина істотно змі­нюється. Більшість старшокласників указують на прагнення надати допомогу школі, місту, селу, державі, суспільству [2, с. 291-315].

ІІ. В грудні 2014 р. була розроблена екскурсія- гра «Вивчай англійську в музеї» (авт. С. С. Слас­теннікова)

Ідея появи такої програми з’явилась через прагнення розширити асортимент послуг та урізноманітнити їх для різних категорій відвіду­вачів. Так, за задумом, інтерес для відвідання цієї програми можуть мати учні навчальних за­кладів з поглибленим вивченням англійської мови, студенти, відвідувачі мовних курсів, та людей, які просто цікавляться вивченням ан­глійської мови. Адже музей теж може бути гар­ним майданчиком для вивчення іноземної мови. Перед початком складання програми було ви­вчено різні методики, проведені консультації з викладачами іноземної мови, для того щоб про­грама дійсно була корисною та цікавою.

Програма складається з 2 частин: екскурсії по експозиції і 3 конкурсів. Вся програма про­водиться виключно англійською мовою. Екс­курсійна частина проводиться у формі бесіди, щоб учасники мали змогу не тільки слухати іно­земну мову, але і взаємодіяти — відповідати на запитання екскурсовода в ході екскурсії. Дуже позитивним є те, що розповідь ілюструється експозицією. Таким чином, мова легше сприй­мається, до того ж учасники, навіть несвідомо, поповнюють свій словниковий запас.

Екскурсія триває близько 30 хвилин, після чого учасники змагаються у конкурсах, що на­правлені на позбавлення мовного бар’єру, мовну практику та засвоєння нової лексики.

ІІІ.  В травні 2015 р. стартувала екскурсія- квест для учнів старшого шкільного віку та студентів «Град Кия».

НМІУ знаходиться у винятковому місці, на Старокиївській горі, в місці, де розпочав свою історію Київ понад 1500 років тому. На території садиби музею знаходяться багато реконструк­цій: язичницький жертовник, фундаменти Де­сятинної церкви — першого кам’яного христи­янського храму, пам’ятний знак першій школі в Києві, фундаменти палаців Х та ХІІ ст. тощо. Крім того, в колекції НМІУ зберігається багато унікальних експонатів, які розповідають про історію середньовічного Києва, та діорама Ки­єва Х-ХІІІ ст., яка завжди викликає захоплення відвідувачів.

Щоб привернути увагу до вивчення історії міста Києва, створити різновид інтелектуально­го дозвілля для молоді і сімей на свіжому повітрі і була розроблена екскурсія-квест «Град Кия». Вона складається з двох частин: екскурсійної, що проводиться в експозиції музею, та квесту, що проводиться на території садиби музею. При розробці квесту ми максимально намага­лися «наситити» маршрут квесту допоміжними матеріалами. Так, наприклад, мандруючи по маршруту, учасники знаходять скриню, глиня­ні фігурки, кістки свійських тварин, шкіряну карту, перо для письма, сокиру тощо. Це додає певного колориту квесту, емоційного забарвлен­ня та спонукає йти до мети.

В даній програмі завдання розраховані на розвиток логічного мислення. Адже саме в пе­ріод раннього та зрілого юнацтва формується повноцінне теоретичне та логічне мислення [3].

Завдання до квестів розраховані також на розвиток комунікативних навичок, адже для того, щоб виконати завдання необхідно злаго­джено взаємодіяти. Також одним із завдань для учасників екскурсії-квесту «Град Кия» є зверну­тися за допомогою до «незнайомця в капелюсі», щоб дізнатися про вірний шлях. Як показав до­свід, це завдання у школярів та студентів ви­кликає певні незручності.

В сучасному світі, світі веб-ресурсів та со­ціальних мереж, питання живого спілкування стає все актуальнішим, саме тому, на нашу дум­ку, музей має стати центром живого спілкуван­ня та «пізнання нового через минуле».

Назагал, програми «Код героїв», «Град Кия», «Вивчай англійську в музеї» отримали схвальні відгуки та велику зацікавленість з боку відвіду­вачів. Що говорить про необхідність розвивати даний напрямок роботи та максимально роз­ширювати спектр послуг для популяризації музеїв.


 

 

 


Джерела та література

1. Забродський М. М. Основи вікової психології: навч. 2. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник. - К.: посібник. - Тернопіль: Навчальна книга — Богдан,                                                                                                  Кондор, 2011. — 470 с.

2001. — 112 с.                                                                                3. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://elib.

lutsk-ntu.com.ua/book/page10.

Interactive programs for high school students, university students and families at the National Museum of History of Ukraine. History and prospects

S. Slastennikova, I. Supruniuk

The article analyzes the experience of Scientific and educational department of the National Historical Museum of Ukraine in implementation and conducting interactive forms of work with visitors. New areas of work with visitors of high school age students.

Keywords: interactive programs, quest, students, family entertainment at the museum, meaningful leisure, psychology.