ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


Інтерактивна екскурсія як основа музейної комунікації   Шевченко О. О.

    (скачать pdf)

УДК 069.1(069.157)

О. О. Шевченко

Інтерактивна екскурсія як основа музейної комунікації

(на прикладі Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна)

В статті розглянутий досвід Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна в проведенні екскурсійної роботи з відвідувачами різних вікових категорій. Автор розглядає різноманітні форми і методи освітньої роботи музею, роблячи основний акцент на інтерактивних екскурсіях. Такі екскурсії доступні не лише для організованих груп, а й для поодиноких відвідувачів чи для родин з дітьми та є цікавим і сучасним музейним продуктом.

Ключові слова: музей, екскурсія, музейне заняття, відвідувачі, школярі, інтерактив, квест.


 


 

Сучасний музей все далі відходить від тра­диційних видів діяльності, таких як класична екскурсія чи лекція-розповідь, залишаючи їх, здебільшого, для дорослої аудиторії. Проте й у роботі з дорослими музеї переходять на но­вий рівень. На думку Є. Ковальчука, сутність і майбутнє музею в значній мірі складає процес людського спілкування і в епіцентрі музейної діяльності основною стає людина, тобто відвід­увач [5, с. 17-22]. Звісно, потрібно утримувати певний баланс, щоб не перетворити музей на майданчик суто для розваг.

Загальноприйнятим визначенням екскур­сії є таке: «Екскурсія — це одна з традиційних форм навчання в музеї. Її організація характе­ризується просторовим і часовим режимом, роз­поділом функцій у спілкуванні між музейним працівником та відвідувачами» [4, с. 125-130]. Та, незважаючи на це, все більше музеїв шука­ють нові та нетрадиційні форми взаємодії з від­відувачем. Бо, як влучно сказав Михайло Гнє- довський, «музей повинен не тільки зберігати пам'ять, але й пояснювати наш спадок наступ­ним поколінням. І кожному новому поколінню ми маємо пояснювати цей спадок інакше. Тому що світ змінюється — і питання, які ми задаємо минулому, щоразу інші. І в цей момент музей змушений бути творчим, іноваційним, яскраво і несподівано мислячим інститутом» [10]. Власне цього й прагнуть сучасні музеї.

На сьогодні все більш ефективними форма­ми комунікації в музеях стають тематичні екс­курсії, екскурсії-подорожі, екскурсії-квести.

Більшість музейних працівників вважає, що важливою умовою виконання музейно-освітніх програм є впровадження в музейне середовище інноваційних розвиваючих технологій. При ви­користанні таких образно-емоційних прийомів, як занурення в минуле, театралізація, драматур­гія, рольові ігри, відвідувач музею отримує над­звичайні емоції, бо має можливість виступати не в ролі пасивного споживача інформації, а як рів­ноправний співрозмовник, активний учасник діалогу [6, с. 230-232]. Як говориться у відомій китайській поговорці: «Розкажи мені — і я за­буду, покажи мені — і, може бути, я запам’ятаю, але залучи мене, і я зрозумію». Саме залучити відвідувача до певної музейної дії, надати мож­ливість «включити» в експозиції всі органи від­чуття й намагаються музейники. При цьому, як вважає О. А. Ярмолюк [12, с. 139-141], екскур­совод повинен володіти не лише класичними прийомами розповіді та показу, а й задіювати вербальне спілкування, акторську та анімацій- ну майстерність для кращого сприйняття теми екскурсії екскурсантами.

Не залишився в стороні від цих тенденцій і Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна (далі — Музей І. Ю. Рєпіна). Взагалі, говоря­чи про Музей І. Ю. Рєпіна, ми маємо на увазі справжній музейний комплекс, який склада­ється з трьох окремих музеїв, що працюють на правах відділів. Це Меморіальний музей І. Ю. Рєпіна, Художня галерея та Краєзнавчий музей. Така різноплановість музеїв призводить і до різних форм подачі матеріалу. Так відвідува­
чами меморіального музею та Художньої галереї здебільшого є гості міста та організовані групи дорослих, школярів та студентів з різних міст України, і в першу чергу з Харкова. Такі відвіду­вання мають за мету в досить короткий час озна­йомитися з експозицією. Тому в даному випадку здебільшого замовляються звичайні оглядові екскурсії. Хоча вже і ця категорія відвідувачів все частіше починає замовляти інтерактивні за­няття чи навіть музейні свята. Це проявляється в тому, що останнім часом величезним попитом у школярів-харків’ян користуються комбіновані екскурсії в Художній галереї, під час яких діти не тільки отримують відомості про живопис та декоративно-прикладні промисли, представлені в музеї, а й мають можливість самі розписати тарілочку, коника або дзвоник елемен­тами народного розпису, чи спробувати намалювати автопортрет або скласти натюрморт [2]. В арсеналі цього відділу також декіль­ка циклів музейних занять, таких як «Мистецькі жанри дітям: навчаємося разом з Машею» та «Абетка мис­тецтв» [7].

Зовсім інша картина з відвідуванням Краєзнав­чого музею. Основними споживачами цього музею є школярі міста Чугуєва та невеликий процент органі­зованих груп харківських школярів. Для учнів сьо­годні є абсолютно неприйнятною статична роз­повідь біля вітрин та стендів музею, бо сучасні діти з дитинства мають різноманітні гаджети, які надають змогу постійно черпати віртуальну інформацію, що супроводжується яскравою ві- зуалізацією, і просто слухати екскурсовода їм вже не цікаво. Окрім того на сьогодні музейна експозиція є досить сталою, тому, побувавши в музеї на звичайній оглядовій екскурсії, шко­лярі навряд чи прийдуть оглядати її знову. На щастя, в минуле пішли обов’язкові відвідання музею «за рознарядками», обов’язкові для шкіл свята в музейних стінах: «Прийом в піонери чи жовтенята», «Посвячення в робітники» та тому подібні, які були досить популярними за радян­ських часів. Сьогодні збільшити відвідуваність музею, застосовуючи адміністративний ресурс, неможливо та й небажано, адже у сучасних лю­дей це викличе відторгнення і заперечення.

Тому завданням і викликом для музейни- ків є створення такого музейного інтерактиву, який зміг би зацікавити дитину і змусити знову і знову приходити до музею. Саме тоді на до­помогу приходять інтерактивні екскурсії, які унеможливлюють пасивну участь екскурсантів у процесі відвідання музею, коли вони тільки слухають і дивляться, але при цьому зазвичай дуже поверхнево сприймають побачене.

Взагалі термін «інтерактивність» Вікіпедія [7] визначає, як принцип організації систе­ми, при якому мета досягається інформацій­ним обміном елементів цієї системи. Елементами інтерактивності є всі еле­менти взаємодіючої сис­теми, за допомогою яких відбувається взаємодія з іншою системою / люди­ною (користувачем). У ви­падку музейної екскурсії взаємодія відбувається між музейним співробітником, відвідувачем та музейною експозицією. Інтерактивні екскурсії дозволяють залу­чити відвідувачів в активну взаємодію з екскурсоводом, підштовхнути їх до «само­стійного» дослідження екс­понатів музею.

Така подача матеріалу значно посилює гостроту сприйняття й робить екс­курсію більш корисною з точки зору засвоєного матеріалу (хоч це і звучить дещо по-шкільному). Насправді сучасна інтерак­тивна екскурсія в музейних стінах більше схожа на чарівну казку або веселу пригоду [3].

Виходячи з цього, науковими співробітниками Музею І. Ю. Рєпіна були розроблені екскурсії, в яких відвідувачі є безпосередніми учасниками дійства. Ми зробили ставку на такі якості дітей, як допитливість і прагнення все спробувати й відчути на дотик. Так у залі найдавнішої історії міста Чугуєва «Від городища до фортеці» кожен відвідувач може відчути себе археологом і спро­бувати віднайти артефакти в імпровізованих роз­копах (при цьому не забувши здати знахідки до музейного фондосховища), пограти в стародавню гру «Креймахи», а наостанок ще й пройти своєрід­ний квест, виконавши завдання цікавого ігрового путівника, адаптованого для різних вікових груп.

Зовсім інше дійство отримують відвідува­чі Краєзнавчого музею в залі, присвяченому Другій світовій війні. По завершенні розповіді кожен має можливість скласти власними рука­ми листівку-трикутник, таку ж, яка лежить у вітрині, і забрати її з собою.

Ось уже декілька місяців у музеї працює ви­ставка «На захисті України», присвячена трагіч­ним подіям на сході нашої країни. Сприймати розповідь про ці події спокійно не можливо. Тому під час екскурсії цією виставкою відвіду­вачі можуть прийняти участь в акції «Захисти захисника» і спробувати плести справжню мас­кувальну сітку, яка після закінчення акції буде передана бійцям 92-ї Окремої механізованої бригади, що дислокується в нашому місті. Цим самим відвідувачі роблять свій внесок у справу перемоги, а усвідомлення того, що вони, мож­ливо, допомогли зберегти життя, також дозволяє їм бути причетними до сьогодення. Зазвичай участь в акції прийма­ють всі відвідувачі: від малечі до дорослих [1].

Такі екскурсії до­ступні не лише для організованих груп, а й для поодиноких відвідувачів чи для родин з дітьми, що якісно відрізняє му­зей від багатьох інших закладів, котрі «інтер- активлять» лише з ко­лективними відвідувачами. І треба відмітити, що часто й дорослі на рівні з дітьми залюбки виконують всі завдання чи «шукають скарби». Родинні відвідування музею є не тільки піз­навальними, а й зближують батьків з дітьми.

Ще одну цікаву інтерактивну екскурсію під назвою «Екскурсію веде Ілля Рєпін»створили співробітники меморіального відділу в рам­ках святкування «Ночі музеїв-2012». Яскра­ва, емоційна аудіорозповідь, побудована на спогадах самого Іллі Юхимовича, розкрила перед відвідувачами світ дитинства і юності художника. Образом великого митця було на­повнене кожне слово, кожний звук. У великій і світлій вітальні на столі парував товстун- самовар, всюди проникали аромати свіжови- печеної харківської булки, створюючи повне відчуття присутності господарів будинку [9]. Ця екскурсія так полюбилася відвідувачам меморіального будиночку, що довелося її по­вторювати ще безліч разів.

Сьогодні меморіальний музей І. Ю. Рєпіна закритий на реставрацію, в рамках якої будинку був повернутий автентичний вигляд часів про­живання в ньому самого художника. А наукові співробітники розробляють нову експозицію з урахуванням нових методів музейної комунікації.

Інколи ідеї для нового інтерактиву «підкиду- ють» реалії нашого життя. Звичайне вимкнення електрики автоматично відправляє нас у серед­ньовіччя разом з відвідувачами. Так народилася екскурсія «У світлі ліхтариків», яка потім була використана під час проведення акції «Ніч му- зеїв-2016» і користувалася шаленим попитом у гостей музею.

За окремим замовленням проводиться ар­хеологічний квест-екскурсія, який розпочи­нається на подвір’ї музею та продовжується в експозиції з поєднанням як теоретичних, так і практичних завдань. За визначенням «квест-

екскурсії - це ко­мандні ігри-екскурсії на швидкість мислен­ня і руху, під час яких команди вирішують логічні завдання, ви­конують пошук на місцевості чи в сті­нах музею, будують оптимальні маршру­ти переміщення, шу­кають оригінальні рішення і підказки» [3, с. 29-34].

Під час нашого квесту діти діляться на дві команди та для вико - нання завдань перевтілюються чи в археологів, здобуваючи артефакти в імпровізованих «архе­ологічних розкопах»; чи в первісних художни­ків, малюючи вугіллям бізонів; чи в слідопитів, шукаючи за «старовинною» картою наступні завдання; чи в ремісників, здобуваючи за допо­могою зернотерки із зерна борошно. Така ігро­ва форма дозволяє школярам отримати значно більше знань і навиків, чим урок чи класична екскурсія. А про отримані емоції годі й говорити!

Нещодавно такий археологічний квест, звіс­но адаптований для старшої вікової категорії, був проведений для змішаної (дорослі і діти) екскурсійної групи з Харкова, яка заздалегідь попрохала урізноманітнити відвідання музею. Цікаво було спостерігати, як дорослі люди з за­хватом та блиском в очах розгадували загадки та виконували завдання, відкривали так звані «капсули часу» і розкладали їх згідно з історич­ною хронологією.

Взагалі квест, як вид музейної діяльності, на­був у нашому музеї неабиякої популярності та ко­ристується чималим попитом як серед школярів міста, так і школярів Харкова та Харківської об­ласті. Так і в Художній галереї розроблений путів­ник для самостій­ного проходження маршрутів як залом живопису, так і за­лом декоративно­прикладного мистецтва. Поки дорослі з екскур­соводом проходять залами музею, діти розгадують цікаві завдання. Окрім того співробітни­ки Художньої га­лереї проводять квест «Весна іде, красу веде!», який присвячений вес­няним народним святам. Його можна замовити для родинної ком­панії, для друзів, для класу. Ця екскурсія-квест включає естафети, майстер-класи, пошукові за­вдання, хороводи і ще безліч чого.

Проте серед молодших школярів та дошкіль­нят найбільшою популярністю користуються не екскурсії, навіть і інтерактивні, а розроблені музей­ними працівни­ками всіх відділів цикли музейних занять, таких як «Оживають речі»,

«Абетка мистецтв»,

«Українські народ­ні традиції і про­мисли», «Знайоми­мось з Рєпіним»,

«Найдавніше ми­нуле краю», «Мис­тецькі жанри дітям.

Навчаємося разом з Машею» та інші [8].

Всі ці заняття включають в себе елементи гри і змагальності, а також супроводжуються мультимедійними презентаціями. Найцікавішими в цих занят­тях є ігрові моменти, бо саме під час гри дитина знайомиться з навколишнім світом та отримує необхідні навички і власний досвід. Коли ця гра проходить в музейному середовищі, то школярі мають можливість поступово отримувати нову інформацію з різних музейних напрямів, адапто­вану для їх віку. Маємо надію, що діти поступово зрозуміють, що в музеї дійсно цікаво, відчують

тягу до отриман­ня нових знань і в майбутньому бу­дуть приходити в музей без примусу дорослих, можли­во, навіть долучать до цього й своїх друзів та навіть батьків [11, с. 312­315]. Сьогодні му­зейні заняття ко­ристуються вели­ким попитом не тільки серед шко­лярів Чугуєва, а й активно просува­ються туристич­ними агенціями в школах Харкова та Харківської області.

Звісно, в статті подані далеко не всі форми музейної комунікації, що використовуються музейними співробітниками. Життя не сто­їть на місці, тому постійно з’являються якісь нові цікавинки. Так найближчим часом в Ху­дожній галереї буде презенто­ваний аудіогід залами галереї, розроблений на безкоштовній платформі izi. TRAVEL. Аудіо­гід дуже зручний елемент інтер­активну для тих відвідувачів, які надають пере­вагу індивіду­альному огляду експозиції. Для використан­ня мобільного аудіогіду в гале­реї розміщені QR-коди, а для виходу в Інтер- нет і завантаження необхідного мобільного додатку для їх зчитування вже більше року працює абсолютно безкоштовний WiFi.

У наукових співробітників нашого музею є безліч нових ідей, як зробити перебування у

музеї максимально зручним і цікавим. Не все, на жаль, залежить від нас. На сьогодні дуже важливим завданням є застосування в експози­ційній та виставковій діяльності інноваційних комп’ютерних технологій. Для цього необхідна наявність мультимедійного та комп’ютерного обладнання. Проте матеріально-технічна база нашого музею, як і більшості українських му­зеїв, є застарілою, бюджетне фінансування не-

Джерела та

  1. Акція «Захисти захисника у музеї Рєпіна». Група «Музей Рєпіна», Чугуїв, 2015 [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://vk.com/public65890548?w=w all-65890548_ 177.

2.  «Блакитні квіти Гжелі»: майстер-клас з розпису глиня­

них тарілок [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ХММ І. Ю. Рєпіна. — Режим доступу: http://www. repin.in.ua/uk/news/golubi-kvity-gzheli-mayster-klas- z-rozpysu-glynyanyh-tarilok.

  1. Верес К. О. Інноваційні технології в екскурсійному су­проводі // Сборник научных трудов SWorld. — 2014. — Вып. 2, т. 34. — С. 29- 34.
  2. Вітрик І. С., Кордик Д. Ю., Коцар Л. О. Екскурсій­на робота і основи музейної педагогіки [Електро­нний ресурс] // XVIII Сумцовські читання: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформацій­ного суспільства. — Харків: Майдан, 2012. — С. 125­130. — Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/ sumtsovconference/2012/article .html?n=21.
  3. Ковальчук Є. Музей у сучасному світі: розробка науко­вої концепції // Волинський музейний вісник: наук. зб. Вип. 3 / упоряд. А. Силюк, Є. Ковальчук. — Луцьк, 2012. — С. 17-22.
  4. Мартем'янова Н. С. До питання про умови особистісно- орієнтованої, розвиваючої освіти у музейному серед­овищі [Електронний ресурс] // 18-ті Сумцовські чи-

задовільне, існують навіть регіональні заборони на придбання найнеобхідніших технічних засо­бів, випуск друкованої продукції тощо. Звісно, все це дуже гальмує музейний прогрес. Проте і в таких, доволі складних, умовах Музей І. Ю. Рє­піна активно використовує різноманітні форми музейної комунікації та має змогу запропону­вати своїм гостям цікавий і сучасний музейний продукт.

література

тання: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства. — Харків, 2012. — Ре­жим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov- conference/2012/article.html?n=20.

  1. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії: Інтер- активність [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерактивність.
  2. Музейні заняття [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ХММ І. Ю. Рєпіна. — Режим доступу: http://www. repin.in.ua/uk/muzeyni-zanyattya.
  3. «Ніч музеїв» пройшла в Чугуєві [Електронний ресурс] // Музейний простір України. 2012 рік. — Режим до­ступу: http://prostir.museum/ua/post/12101.

10. Сучасні тенденції в європейських музеях. Лекція Ми­хайла Ґнєдовского [Електронний ресурс] // Українська правда. - 2016. - 3 травня. — Режим доступу: http:// www.istpravda.com.ua/articles/50dab0433696b.

11.  Шевченко О. О. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один із способів популяризації колекції та му­зейної культури // Волинський музейний вісник: наук. зб. / упоряд. А. Силюк. — Луцьк, 2015. — Вип. 7. - 552 с.

12. Ярмолюк О. А. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму». — Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. —

Ч. ІІ. - 145 с.


 


Interactive guided tour as a basis of a museum communication (the Memorial Museum of I. Е. Repin is taken as an example)

О. Shevchenko

The article describes the experience of the Memorial Museum of I. Е. Repin at helding of guided tours for visitors of different age. The author examines the various forms and methods of educational work of the museum, focusing on the interactive tours. These tours are available not only for groups but also for individuals or for families with children and they represent an interesting and modern museum product.

Keywords: museum, guided tour, museum classes, visitors, students, interactivity, quest.