ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


«Торгово-промышленное обозрение» як джерело соціально-економічного та культурного життя Одеси   Дружкова І. С.

    (скачать pdf)

УДК 050(477.74-21)

І. С. Дружкова

«Торгово-промышленное обозрение» як джерело соціально-економічного та культурного життя Одеси

(з колекції Т. Максимюка)

Економічний розвиток Наддніпрянщини напередодні Першої світової війни посилював інтерес того­часної преси до економічної проблематики. Тому саме у цей час — 1912 року — з’явився друкований орган одеського біржі, що мав назву «Торгово-промышленное обозрение». В колекції одеського краєзнавця Т. Мак­симюка перебуває шість примірників цього видання за 1912 рік, а в бібліотеках Одеси автору не вдалося знайти примірників цього часопису. Видання надавало досить різноманітну інформацію з багатьох питань соціально-економічного життя Одеси та одеського регіону. В першу чергу увага приділялася експорту зерна та іншим питанням, пов’язаним з цим експортом. Інформація ця була досить специфічною, оскільки пере­важно адресувалася проф есіоналам торгівлі і біржових операцій та колам, близьким до них. Іноді надавалися загальні новини, що цікавили увесь світ, наприклад, про загибель «Титаніка».

Ключові слова: «Торгово-промышленное обозрение», хлібний експорт, рекламні оголошення, біржовий комітет.

 

 

 

 

Швидке економічне зростання на теренах як Наддніпрянської України, так і Російської імперії, що відбувалося напередодні Першої світової війни, посилювало інтерес тогочасної преси до економічної проблематики. Тому не дивно, що саме у цей час — 1912 р. — з’явився друкований орган одеської біржі, що мав на­зву «Торгово-промышленное обозрение». Він виходив кожного тижня по понеділках. До часопису додавалися торговельні бюлетені (щоденні) з цінами на зерно, фрукти та інші відомості. Відповідальним редактором що­тижневика був секретар біржового комітету Ф. К. Булатович. Передплатна ціна видання на рік становила 6 карб. й вважалася досить висо­кою, але, з урахуванням його корисності для торговельної та фінансово-промислової елі­ти, цілком зрозумілою. В колекції одеського краєзнавця Т. І. Максимюка перебуває шість примірників цього видання, а саме номери 5, 10, 14, 15, 16 та 17 за 1912 рік. Показово, що в бібліотеках Одеси нам, на жаль, не вдало­ся знайти номерів цього часопису. Вочевидь, вони є у фондах бібліотек Санкт-Петербурга та інших міст, оскільки сучасна харківська до­слідниця Є. П. Назарова у статті «Економічні товариства Одеси та регіональний рух на Пів­дні України на початку ХХ ст.» посилається на кілька інших номерів вищезгаданого видання [1, с. 66].

В цей час вирішувалося нагальне питання для Одеси та одеського зернового експорту, а саме — створення хлібної гавані. Тому це від­билося практично у всіх розглянутих нами номерах щотижневика, адже Одеський біржо­вий комітет у 1912 р. зробив чимало зусиль для вирішення вищезгаданої проблеми. Для цього формувалися відповідні делегації до столиці, робилися звернення до уряду та представни­ків Державної думи, наприклад, делегата від Одеси А. Нікольського, щодо прискорення роз­гляду питання про створення одеської хлібної гавані у фінансовій та бюджетній комісіях і на пленарних засідання Державної Думи. Все це знайшло відображення на сторінках щотиж­невика [2].

Серед заміток часопису є одна під назвою «Адресование вагонов с зерном непосредствен­но в порт и влияние этого на хлебную тор­говлю», яка торкалася спрямування вагонів з зерном безпосередньо в порт і вплив цього на хлібну торгівлю. Автор замітки вказував, що раніше зерно, яке привозили залізницею на одеський ринок, потрапляло до сховищ і, в залежності від конкуренції, продавалося та відправлялося закордон. Проте якщо раніше
хлібною торгівлею переважно займалися ве­ликі експортери, то на час написання замітки, на думку автора, характер торгівлі змінився, багато експортерів працювали завдяки банків­ським кредитам і не мали власного капіталу. Велика кількість експортерів призвела до того, що значна частина зерна, до 50%, відправляла­ся до порту одразу, де перевірка якості та кіль­кості товару на той момент була неможлива, як це робили у сховищах, що істотно впливало на якість і відповідно, вартість місцевої про­дукції за кордоном. Єдиним виходом, на думку автора, було якнайскоріше створення хлібної гавані, що повинна була мати оснащені скла­ди та елеватори, це би як вирішило проблему якості, так і вплинуло позитивно на вартість зерна [3, с. 2].

У кожному номері видання були колонки, присвячені іноземним та одеським хлібним ринкам. На шпальтах видання, зокрема, роз­глядалися зміни на закордонних ринках за тиждень, одеський хлібний ринок також оці­нювався за тиждень. При тому не лише наво­дилися ціни, але й обговорювалася ситуація з врожаями зернових культур у можливих кон­курентів. Наприклад, повідомлялося, що через вдалу погоду в Аргентині кукурудза користу­ється значним попитом, через меншу ціну та відсутність румунської та російської кукуру­дзи, через політичну та військову ситуацію у протоках [4, с. 11].

У матеріалах про одеський хлібний ринок друкувалися відомості про загальні настрої покупців та продавців згідно з кон’юнктурою ринку, ціною на пшеницю, жито, ячмінь, ку­курудзу, льон тощо. Про закордонні ринки по­давалася більш стисла інформація [5].

Незважаючи на те, що в основному часопис був присвячений проблемам місцевого зерново­го ринку та транспортуванню товарів на закор­донні ринки збуту, інколи з’являлися матеріали і іншої тематики та ґатунку. Зустрічаються ма­теріали рекламного характеру, так Російське то­вариство пароплавства і торгівлі (РТПіТ) нада­вало до «Торгово-промышленного обозрения» інформацію про напрями сполучень між пор­тами, які товариство здійснює по внутрішніх лініях та закордонними шляхами. Товариство здійснювало термінові поштово-пасажирські та вантажні внутрішні сполучення по Кримсько- Кавказькій, Миколаївській, Херсонській та по Дніпровській лініям. Закордонне сполу­чення товариства мало такі напрямки: Олек­сандрійській прямий, Олександрійський круговий, Македонсько-Олександрійський,

Болгарсько-Анатолійський, Анатолійський, Чорноморсько-Балтійський, Персидський, Севастопольсько-Константинопольський. З цієї реклами можна дізнатися, що флот РТПіТ становив 39 поштово-пасажирських, 6 товаро- пасажирських, 24 вантажних, 7 буксирних пароплавів, водотоннажність яких становила 211,5 тис. тонн [6, с. 1]. Схожу інформацію на­давало про себе і Дунайське пароплавство, що здійснювало рейси по лінях — Одеса-Галац, Добрудзькій, Рені-Кладовській, Батум-Галац та Прутській лініям [7, с. 2]. Притому обидва товариства друкували свою рекламу майже у кожному номері. Значно менше згадувався ще один перевізник, а саме Австрійський Ллойд з його лінією Одеса-Константинополь-Трієст- Венеція.

Страхове товариство Руський Ллойд дру­кувало свою рекламу не набагато менше РТПіТ. Головним агентом товариства з прав­лінням в Санкт-Петербурзі та відділенням в Одесі був Е. Г. Ройзман, який працював у Азовсько-Донського комерційного банку. Ре­кламували себе і відомі банківські установи, як-то Одеський купецький банк, Сибірський торговий банк, Бессарабсько-Таврійський зе­мельний банк. Крім того, подавалася інфор­мація на правах реклами, а саме друкувалися баланси банків, що були зобов’язані друкувати власні баланси, але у державних виданнях. Ці­каво, що банки часто себе більше позиціонува- ли як представників або агентів значних фірм та виробництв, аніж свої кредитно-фінансові можливості. Наприклад, Одеський купецький банк вказував себе у якості представника заво­дів від Миколаєва до Канади, від Риги до Бри­танії та ін., де виробляли культиватори, плуги, сіялки та інші машини для заготовки і обробки сільськогосподарської продукції [8, с. 20].

Крім того рекламувався телеграфний ключ — «universel» code Михайла Гасоха. Телеграфним ключем називали будь-який перемикальний пристрій, що використову­вався для передачі знаків азбуки Морзе. По­дібні ключі використовувалися у всіх видах ручної телеграфії. Тобто ідея про те, хто во­лодіє інформацією, той володіє світом, тут відігравала неабияку роль. Завдяки теле­графному апарату можна було прискорити об­мін інформацією на зміни цін за кордоном, що звичайно могло допомогти у грі на біржі [9, с. 19].

Зустрічається реклама також виробництв, правда, її замало. Так, друкувалася реклама оптового магазину під назвою «Склад техніч-
них та залізних товарів і фабрика металевих виробів П. Вінника». Склад продавав, а також і виробляв запасні частини для пароплавів, за­водів та млинів. Юридична адреса магазину була вул. Грецька, 23.

До речі, лише в двох рекламах зустрічають­ся малюнки. Всі інші - це звичайні об’яви, і лише у декількох фірм цікавим є оздоблення рамок, як у вже названих Австрійського Ллой­да, Телеграфного ключа М. Гасоха, Страхового товариства «Россія»,

Руського Ллода та Чор­номорського товариства взаємного страхування судновласників. Всі ці рамки були оригіналь­ними для кожної об’яви та виконані у модному тоді стилі модерн [10, с. 19-20]. Малюнки на виробничу тематику фактично є лише у двох рекламах — магазина П. Вінника та одесько­го відділення Чавуноли­варного заводу, фабри­ки і складу машин для млинів Якова Петри- ковського.

Цікавою для сучасної людини є реклама Чор­номорського товариства взаємного страхування судновласників. Товари­ство було створено у 1905 р., управління знахо­дилося в Одесі, за адресою вул. Дерибасівська, буд. 5. Товариство приймало: «1. Коллективное страхование рабочих и служащих от несчастных случаев на судоходных предприятиях, судовые команды, по выгрузке, нагрузке и перегрузке, по сплаву леса, тяге судов бечевкой; содержание паромов и перевозов, а также землечерпальные работы. 2. Морские и речные страхования судов

CASCO» [11, с. 20]. Страхування CASCO є стра­хуванням, об’єктом якого є засоби транспорту. Головними ризиками є пошкодження, знищен­ня транспортного засобу, збиток, зумовлений пошкодженням або конструктивним знищен­ням корпусу судна,і не містить у собі страху­вання пасажирів, майна, що перевозиться, чи екіпажу. Притому під судном мається на увазі каркас чи корпус судна без оснащення, без щогл,

вітрил, рей та такелажу.

На сторінках що­тижневика зустрічала­ся достатньо розлога інформація, яка торка­лася новин внутрішньої політики, дотичних до зернового експорту. Зо­крема, про відвідування В. М. Коковцевим, в цей час міністром фінансів та головою Ради міні­стрів Російської імпе­рії, Московської біржі. Притому текст виступу самого В. М. Коков­цева складав третину обсягу номера часопи­су [12, с. 2-7].

Обов’язкова рубри­ка «Торгово-Промыш­ленного обозрения» мала назву «В Бирже­вом комитете», де був представлений дуже строкатий матеріал подій, пов’язаних з діяльністю Одеського біржового ко­мітету: повідомлення про смерть голови прав­ління Російського для зовнішньої торгівлі банка А. Я. Помера; про підвищення страхової премії через бомбардування Дарданелл; журнали ради одеських мукомелів; інформація про виробни­цтво в Одесі висівок та продаж цього продукту закордон та ін. [13, с. 7-9]. На засіданнях коміте­ту обговорювалися і законодавчі ініціативи де­
путатів Державної Думи, якщо вони торкалися хлібної торгівлі. Так в 15 номері мова йшла про законопроект 82 депутатів Думи на чолі з депу­татом від Самарської губ. М. Челишовим щодо заходів по впорядкуванню хлібної торгівлі, як основної галузі народного господарства, зміст якого був дуже далеким від принципів ринкової економіки. Референтом з цього приводу на за­сіданні Одеського біржового комітету виступив вищезгаданий секретар комітету та редактор ча­сопису Ф. К. Булатович, що розповів про стано­вище, в якому опиниться зернова торгівля після прийняття зазначеного законопроекту: «...вывоз хлеба за границу составляет монопольное право правительства. Каждому посевщику предостав­ляется ссыпать в государственные зернохрани­лища причитающееся на его долю, сообразно посевной площади, количество хлеба установ­ленного качества и рода (натура, сорность, сухость). Цена на хлеб, порядок разверстки, а равно размер отпуска хлеба заграницу уста­навливаются законодательными учреждениями и т. д.» [14, с. 2-3]. Після виступу Ф. К. Булато­вича біржовий комітет одностайно визнав ви­щезгаданий законопроект абсолютно неприпус­тимим. Згідно з відомостями щотижневика того ж року Ф. К. Булатович звітував про результати власного відрядження до Санкт-Петербурга з приводу прийняття законопроекту про створен­ня хлібної гавані [15, с. 2-7].

Друкувалася інформація від Одеської ку­пецької управи. Це була інформація про на­дання свідоцтв на відкриття торгових будинків, вона друкувалася у кожному номері іноді по од­ному оголошенню, іноді по два-три. Цікаво, що у зазначених номерах часопису серед виданих свідоцтв на створені комерційні організації є і свідоцтва, що видавалися жінкам, хоча їх і на порядок менше, ніж для чоловіків. Так, дружині одеського міщанина Анні Самойлівне Паріжер було видано свідоцтво на створене нею на пра­вах товариства «на вере» торговий будинок під фірмою «А. Паріжер і Ко» [16, с. 18], а серед двох оголошень на свідоцтва, надрукованих 9 квітня, одне належало дружині одеського другої гільдії купця Мендлє Шмерковні Якерс, торговий бу­динок «М. Ш. Якерс і Ко» [17, с. 20]. Цікаво, що у Москві на Востряковському кладовищі серед єврейських поховань є могила Анни Самійлівни Паріжер (1876-1932 рр.), однак висновки робити ще зарано. Чи це є одна особа, заслуговує на подальше архівне дослідження.

На сторінках щотижневика розглядалися різні зовнішньополітичні фактори, що суттє­во впливали на зернову торгівлю та коливання цін на хлібних ринках. Наприклад, усклад­нення перетину протоків, а потім закриття Дарданелл під час італійсько-турецької війни 1911-1912 рр. [18, с. 17]. Під час зазначеної вій­ни 18(5) квітня 1912 р. Османська імперія на два тижні закрила прохід через Дарданелли для ко­мерційних суден всіх держав. Щотижневик по­відомляв про реакцію на цю війну російських дипломатів, зокрема, про виступ 13(26) квітня 1912 р. на засіданні Державної Думи міністра закордонних справ Росії С. Д. Сазонова. Од­нак одеських комерсантів передусім цікавило у зв’язку з цим становище чорноморської торгівлі, зокрема, зернової.

Іноді згадуються і загальновідомі новини, що цікавили увесь світ. Так, у 14 номері від 9 квітня була надрукована розлога інформація під назвою «Загибель Титаніка». Інформація подається у розділі «торгова хроніка», правда, чомусь вже після Одеського хлібного ринку та цін на фрахти, можливо, це пов’язано з тим, що новини вставили в останній момент, бо «Гибель «Титаника» та «К закрытию Дарданелл» впада­ють в око тим, що розміщені серед одеських но­вин. На шпальтах видання достатньо детально передаються вже відомі на той час подробиці трагедії, однак і тут видавництво, окрім кіль­кості загиблих, дає детальну інформацію, цікаву в першу чергу підприємцям, торговцям та фі­нансистам, про розміри корабля, тоннажність та швидкість й сили його машин. Крім того, була вказана приблизна кількість збитків - 211 млн карб. [19, с. 16-17].

Загалом, слід відзначити, що «Торгово­промышленное обозрение» надавало досить різноманітну інформацію з багатьох питань, що торкалися найважливіших сторін соціально- економічного та культурного життя Одеси та одеського регіону. Звісно, що через особливості видання в першу чергу увага приділялася екс­порту зерна та іншим питанням, пов’язаним з цим експортом. Інформація ця була досить спе­цифічною, оскільки переважно адресувалася професіоналам торгівлі і біржових операцій та колам, близьким до них. Проте вона може бути цінним джерелом і щодо стану одеської зерно­вої торгівлі періоду її піднесення, і щодо планів покращення цієї галузі торгівлі, яким, через початок Першої світової війни, не судилося бути реалізованими. Крім того, саме специ­фічність видання акцентує увагу на деяких ас­пектах соціально-економічного та культурного життя Одеси, на які за звичай не звертається належна увага, як-то до рекламних оголошень, об’яви свідоцтв та багато іншого.


Назарова Є. П. Економічні товариства Одеси та ре­гіональний рух на Півдні України на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізько­го державного університету. — Запоріжжя, 2010. — Вип. ХХІХ. — С. 63- 70.

  1. Торгово-промышленное обозрение. — 1912. — № 5, 10,

15,  16, 17.

  1. Адресование вагонов с зерном непосредственно в порт и влияние этого на хлебную торговлю // Торгово-Про­мышленное обозрение (далі — ТПО). — 1912. — № 5, 6 февр. — С. 1- 2.
  2. Одесский хлебный рынок // ТПО. — 1912. — № 16. — 23 апр. — С.11.
  3. Торговая хроника. Иностранные хлебные рынки (за неделю) // ТПО. — 1912. - № 14, 9 апр.; Одесский хлеб­ный рынок // ТПО. — 1912. — № 14, 9 апр. — С. 12.
  4. Русское общество пароходства и торговли // ТПО. — 1912. — № 14. — 9 апр. — С. 1.
  5. Русское Дунайское пароходство // ТПО. — 1912. - № 14, 9 апр. — С. 2.
  6. Одесский купеческий банк // ТПО. — 1912. — № 16, 23 апр. — С. 20.
  7. Телеграфный ключ // ТПО. — 1912. — № 15, 16 апр. — С. 19.

10.  Торгово-промышленное обозрение. — 1912. — № 16, 23 апр. — С. 19-20.

11.  Чорноморское Общество взаимного страхования су­довладельцев // ТПО. — 1912. — № 15, 16 апр.

12.  Пребывание В. Н. Коковцева в Москве // ТПО. — 1912. — № 14. — 9 апр. — С. 2- 7.

13.  В Биржевом комитете // ТПО. — 1912. — № 14, 9 апр. — С. 7- 9.

14.  В Биржевом комитете // ТПО. — 1912. — № 15, 16 апр. — С. 2- 8.

15.  В Биржевом комитете // ТПО. — 1912. — № 17, 9 апр. — С. 2- 7.

16.  От Одесской купеческой управы // ТПО. — 1912. — № 16, 23 апр.

17.  От Одесской купеческой управы // ТПО. — 1912. — № 14, 9 апр.

18. Дарданеллы // ТПО. — 1912. — № 10, 12 марта. — С. 17

19.  Гибель «Титаника» // ТПО. — 1912. — № 14, 9 апр.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Commercial and industrial review» as a source of social-economic and cultural life of the Odessa (From collection of Т. Maksymiuk)

I. Druzhkova

The economic development of Naddniprianshyna (higher Dnieper river area) on the eve of World War I, fostered the interest of contemporary press to economic issues. Consequently, a publishing house, of the Odessa stock exchange, called “Commercial and industrial review” was created at this time, in 1912. The Odessa local historian T. Maksimovich owns six copies of this edition, dated 1912, in his collection; meanwhile the author of the article didn’t find a single one in public libraries of Odessa. The edition normally contained diverse information on many issues of social and economic life of Odessa and the Odessa region. It was primarily focused on the export of grain and other export related issues. The content of the review was quite specific as it was mainly addressed to the trade and the stock exchange experts, as well as to their close business circles. Though, sometimes there could be also found general world news, such as the wreck of the RMS Titanic.

Keywords: Commercial and industrial review, grain export, advertisements, stock exchange committee.