ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


Про книгу Олексія Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати»   Козаченко О. М.

    (скачать pdf)

УДК 821Л61.2-1Шевченко1/7.07

О. М. Козаченко

Про книгу Олексія Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати»

У статті досліджено книгу О. Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати», яка являє собою детальний переказ з коментарем статей іноземних авторів про творчість Шев­ченка: В. Барвінського, В. Дундера, Е. Дюрана, К.-E. Францоза. Про кожного з вказаних авторів надано біографічні відомості.

Ключові слова: одеська Шевченкіана, О. Андрієвський, В. Барвінський, В. Дундер, Е. Дюран, К.-E. Францоз.


 

 


 

Серед геніальних постатей українського на­роду Тарас Шевченко займає почесне місце. Його творчість від самого початку привертала увагу дослідників. Не винятком був і Олексій Олександрович Андрієвський (1845-1902) — український історик та публіцист. О. Андрі­євський був першим, хто видав в Одесі книги про Тараса Шевченка, тим самим започаткував одеську Шевченкіану.

Постать О. Андрієвського (псевдоніми — Андибер, Каневський А., Канівець Ол., А.,

А. Т-ый) тісно пов’язана з Одесою. Після за­кінчення історико-філологічного факультету Київського університету (1865) О. Андрієвський розпочав свою педагогічну діяльність — викла­дав російську мову та літературу в Катерино­славі та Одесі.

У 1896 р. О. Андрієвський переїздить до Оде­си на посаду директора міського Сирітського будинку, який перебував у занедбаному стані. Істотно змінити ситуацію новий директор не міг. Він підготував доповідь з пропозиціями ре­формування закладу, а сам почав пошуки робо­ти, яка б давала йому вільний час для наукової та громадської діяльності.

Незважаючи на свою постійну зайнятість, Олексій Олександрович брав активну участь в одеських народних просвітницьких заходах. На одну з його лекцій зібралось до тисячі слухачів. Був членом Історичного товариства Нестора- літописця, Одеського товариства історії та ста- рожитностей, був членом Одеської української громади.

О. Андрієвський — автор численних ста­тей про життя Т. Шевченка. Серед них: «Т. Г. Шевченко — друг сім’ї» (1883), «Море в поезії Т. Г. Шевченка» (1895), «Про відношен­ня Т. Г. Шевченка до життя» (1899), «Кобзар» Т. Г. Шевченка» (1901), «Степ і море в поезії Т. Г. Шевченка» (1903), «Поминки Тараса Гри­горьевича Шевченко 25-го февраля 1882 года в Екатеринограде» (1882), «Тарас Григорье­вич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати» (1879), «Поминки Тараса Григорьеви­ча Шевченко 25-го февраля 1879 г. в Одессе» (1879). Олексій Андрієвський запропонував створити фонд для преміювання кращих до­сліджень поезії Т. Шевченка, але це не було здійснено.

В 70-80-ті рр. XIX ст. він порушив питання про громадські пожертви на впорядкування мо­гили Тараса Шевченка та заснування в Каневі школи імені поета. З цією метою О. Андрієв­ський зібрав і видав збірки матеріалів «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем ино­странной печати» та «Поминки Тараса Григо­рьевича Шевченко 25-го февраля 1879 года в Одессе», які вийшли в Одесі 1879 р.

Ці книги зберігаються у фондах Одеського літературного музею. Вони були подаровані у 2007 р. митрополитом Володимиром з його ко­лекції «Шевченкіани». На титульній сторінці в книзі «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах

о нем иностранной печати» відбиток екслібрису з бібліотеки митрополита Володимира (Сабо- дана). В експозиції Одеського літературного
музею представлена ще одна книга О. Андрі­євського «Поминки Т. Г. Шевченка в сороковою годовщину смерти поэта 26 февраля 1901 г.». Ця книга продовжує шевченкознавчі видання Олексія Андрієвського в Одесі.

Книга О. Андрієвського «Тарас Григорье­вич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати» являє собою детальний переказ з ко­ментарем статей іноземних авторів про твор­чість Шевченка: галичанина В. Барвінського, чеха В. Дундера, француза E. Дюранда, німця К.-Е. Францоза. Ці статті були опубліковані в різних закордонних періо­дичних виданнях. Це є ще одним свідченням того, що творчість Тараса Шевченка була вже відома на той час в європейських країнах.

Книга вийшла під одним із псевдонімів О. Андрієв­ського «А. Т-й».

В наш час віднайти ін­формацію про авторів ста­тей, які у своїй книзі на­водить О. Андрієвський, можливо, але не просто: джерел обмаль. Надана інформація про них була взята з Української літе­ратурної енциклопедії та Шевченківського словника [3-7].

У вступі до своєї кни­ги О. Андрієвський подає детальний перелік здій­снених на той час пере­кладів творів Т. Шевчен­ка та аналізує їх, але найбільшу увагу автор приділяє огляду рецензій на письменника в іноземній літературі. «За последние годы, с произведениями Шевченка ознакомились не только все славянские, но и другие европейские народы: в иностранной литературе существуют и переводы Шевченка, и статьи о нем. Я ду­маю, что для русского общества представляют известный интерес отзывы иностранной пе­чати о нашем народном поэте, — вот почему я решаюсь издать предлагаемые здесь четыре статьи, из которых две написаны славянами и две — французом и немцем» [1, с. 3-4].

У першому розділі своєї книги О. Андрієв­ський аналізує реферат В. Барвінського, який був прочитаний на 17-х роковинах вшануван­ня пам’яті Т. Шевченка [1, с. 9]. Володимир Григорович Барвінський (1850-1883) увій­шов в історію як український громадський діяч, видавець, історик, соціолог, журналіст, письменник (літературні псевдоніми Василь Барвінок, Ришмидинов та ін.), літературний критик і публіцист, перекладач [3, с. 130; 5, с. 332]. Вже з шкільних літ В. Барвінський ви­явив великі здібності до літератури, історії та іноземних мов. Самотужки читав багатьох за­рубіжних письменників, соціологів, філософів. Та справжню духовну опору він знайшов у ге­ніальній особистості Т. Шевченка, поезії якого істотним чином вплинули на світогляд і ви­бір ним життєвої позиції, стиль, логіку мислення, світобачення. Свідченням цього є такий факт: щоріч­но, починаючи з 1875 року і до кінця свого життя,

В.  Барвінський постійно виступав у містах Захід­ної України з рефератами, науковими доповідями, у яких головним чином, ак­центував увагу «на обще­ственном значении поэзии Шевченка, на его роли пробудителя народного самосознания в украин­ском обществе» [1, с. 9].

Аналізуючи твори Т. Ш евченка, В. Бар­вінський робить висно­вок: «Шевченко своим правдивым словом восста­новил ту историю, которая записана в памяти народа, хранится в его песнях. Прислушайтесь к этим песням-думам <...> и в них вы услышите тысячелетнюю историческую жизнь народную. [1, с. 15].

В другому розділі О. Андрієвський зна­йомить читачів зі статтею чеського літерато­ра і публіциста Вацлава Дундера (1817-1879) «Тарас Шевченко», яка була опублікована в чеському журналі «Osvgta» 1872 р. В енцикло­педичних статтях зазначено, що жив Вацлав Дундер у Галичині у 50-ті рр. XIX століття, вивчав український фольклор. Йому належать перші переклади українських казок чеською мовою. Переклав чимало й українських народ­них пісень. Він започаткував чеську Шевчен­кіану, ставши автором першої статті чеською мовою, в якій згадувалося про Т. Шевченка. Під назвою «Русинська література» її було опу­бліковано в газеті «Празька газета» в 1860 р.

Автор цікавився передусім виданням «Кобза­ря» Т. Шевченка 1860 р., але згадував і твори інших українських письменників. Для своєї статті В. Дундер використав рецензію М. Доб­ролюбова, яка була опублікована в журналі «Современник» (1860. - № 3) [4, с. 126-127; 6, с. 450].

У 1872 р. в чеському журналі «Osvgta» («Осві­та». - № 9, 11) В. Дундер вмістив велику стат­тю «Тарас Шевченко», в якій набагато ширше подав біографію поета, історію написання окремих його творів, докладно переказав їх зміст: «Катерина», «Наймичка», «Гайдамаки», «Перебендя», «Тополя»,

«Утоплена», «Іван Під­кова», «Гамалія», «Іван Гусь», «Причинна» та ін.

Виявив обізнаність з такими революційни­ми поемами, як «Сон»

і  «Кавказ», посланням «І мертвим, і живим...».

Для написання цієї ро­боти В. Дундер користу­вався працею Г. Баттальї «Тарас Шевченко» (1865), статтями й рецензіями М. Добролюбова, Л. Со- вінського та інших до­слідників.

Третя наукова роз­відка О. Андрієвського присвячена французько­му автору Емілю Дюрану (1838-1903). Е. Дюран - французький історик та літературний критик.

Доля закинула мешкан­ця південнофранцузь- кого міста Монпельє у далеку Росію, де він ви­кладав французьку мову у навчальних закладах Петербурга. Опанував­ши російську, читав твори відомих російсь­ких письменників, а окремі з них перекладав. Французького читача ознайомив, зокрема, з творами І. Тургенева. Саме І. Тургенев пора­див Е. Дюрану прочитати Шевченків «Коб­зар». Матеріли для статті про Т. Шевченка Е. Дюрану дала С. Русова. Празьке видання «Кобзаря» 1876 р. послужило для Е. Дюра­на джерелом його наукової розвідки. Нарис з’явився у 1876 р. у літературному часописі «Revue des Deux Mondes», зорієнтованому на французьку інтелектуальну еліту, під назвою «Le poete national de la Petite Russie Chevtch- enko» («Національний поет Малоросії Шев­ченко»). Стаття відіграла велику роль у справі популяризації у Франції Шевченкового твор­чого доробку. Вона стала базою шевченкознав­чих досліджень в усій Європі [2, с. 163-168; 4, с. 131; 6, с. 457-458].

Останній розділ книги «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печа­ти» О. Андрієвського присвячений праці німця Карла-Еміля Францоза про Т. Шевченка. Карл- Еміль Францоз (1848-1904) — австрійський

письменник, літерату­рознавець і перекладач. К.-Е. Францоз на від­міну від багатьох інших перший розпочав все­бічне вивчення творчос­ті Т. Шевченка завдяки знанню мови, літерату­ри, культури українсько­го народу. Його ґрунтов­ні розвідки довгий час були джерелом, з якого черпали багато зарубіж­них дослідників.

Йому належить знач­на роль у популяризації творів Тараса Шевчен­ка в німецькомовних країнах в 70 — 80-ті рр. XIX ст. Він розглядав творчість українського поета у зв’язку з розви­тком української літера­тури, ставив Шевченка в один ряд з А. Міцке- вичем, І. Тургенєвим і Л. Толстим, підкреслю­вав його значення для світової літератури. К.-Е. Францоз автор ба­гатьох праць про Т. Шев­ченка. З під його пера виходять ґрунтовні напра- цювання «Kleinrussen und ihr Sanger» («Українці та їх співець») «Taras Schewtschenko» («Тарас Шевченко»), «Kleinrussische Poeten» («Україн­ські поети») згодом вміщені у книзі «Vom Don zur Donau» («Від Дону до Дунаю») (Лейпціг, 1878) [7, с. 562-563].

У своєму дослідженні О. Андрієвський зупи­няється на одному з розділів книги «Від Дону до Дунаю» — «Kleinrussen und ihre Dichter», в якому К.-Е. Францоз дав високу оцінку поезії Шевчен­
ка, вперше висловив думку про універсальність його таланту, який з великою силою виявився в ліричних та епічних творах поета [7, с. 563].

К.-Е. Францоз класифікує поетичний доро­бок Т. Шевченка на основі двотомного видання «Кобзаря» 1866 р., який вийшов у Львові. Лі­тературознавець намагається згрупувати тво­ри Кобзаря в чотири тематичні групи: лірика тенденційна (політична); лірика ідилічна (опис природи, любовні пісні); картини соціального народного побуту та історичний епос. «Уже это одно указывает на разносторонность таланта. Взвешивая только поэтическое достоинство этих групп, приходишь к результату, весьма редкому вообще в литературе: все 4 группы про­изведений Шевченка — равного достоинства, и ни одну из них нельзя поставить выше другой» [1, с. 49].

Книга Олексія Андрієвського «Тарас Григо­рьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати» свідчить, що постаттю Тараса Шевчен­ка вже на той час цікавилися дослідники різних країн і європейська спільнота була знайома з його творчістю. Детальніший аналіз цієї книги буде опубліковано в збірнику Одеського літера­турного музею «Дом князя Гагарина».


 

 

 


Джерела та література


 


 1. Андриевский А. Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати. - Одесса: Тип. «Новорос. телеграфа», 1879. — 56 с.
 2. Мотрук В., Кустяєв Є. Еміль Дюран — автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції // Науковий вісник Ужгородського універ­ситету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. — 2014. — Вип. 1 (31). — С. 163- 168.
 3. Українська літературна енциклопедія: в 5 т. — К., 1988. — Т. I. — 536 с.
  1. Українська літературна енциклопедія: в 5 т. — К. 1990. — Т. II. — 576 с.
  2. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. — К., 2012. — Т. I. — 744 с.
  3. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. — К., 2012. — Т. II. — 760 с.
  4. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. — К., 2015. — Т. VI. — 1120 с.

 

 

 

 


About the book by Alexey Andrievsky «Taras Shevchenko in foreign press’ references about him»

О. Kozachenko

The article examines the book by A. Andrievsky «Taras Shevchenko in foreign press’ references about him», which gives a detailed retelling and comments of foreign authors about the works Shevchenko: V. Barvinsky, V. Dunder, E. Durand, K.-E. Frantzos. The biography of each author is provided.

Keywords: Shevchenkiana of Odessa, O. Andriyevsky, V. Barvinsky, V. Dunder, E. Durand, K.-E. Frantzos.