ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)


Наші автори

    (скачать pdf)

Айсфельд Ольга Володимирівна Апонюк Марія Василівна Білоусова Лілія Григорівна

Бондаренко Ніна Іванівна Бродавко Роман Ісаакович

Букатар Олена Пилипівна Вітрик Ірина Сергіївна

Гончарук Тарас Григорович Германчук Вікторія Володимирівна Дженкова Олена Вадимівна Дружкова Ірина Сергіївна Езау Лілія Геннадіївна Єсюнін Сергій Миколайович

Запоточний Євген Миколайович Зелена Катерина Сергіївна Іванова Світлана Володимирівна

Іжик Лариса Володимирівна Калініченко Олександр Олександрович

Кінка Станіслав Михайлович Клімчук Юрій Аркадійович

Наші автори

-      історик-архівіст, науковий співробітник Геттінгенського дослідницького центру (м. Геттінген, Німеччина)

-      старший науковий співробітник Одеського історико- краєзнавчого музею (м. Одеса)

-      к. і. н., заступник голови правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, член Міжна­родного центру архівних досліджень ICARUS (International Center of Archival Research), заступник директора Держав­ного архіву Одеської області (м. Одеса)

-      вчитель вищої категорії, вчитель-методист Одеської спе­ціалізованої школи-інтернату №2 I-III ступенів (м. Одеса)

-      заслужений працівник культури України, лауреат літера­турних премій імені К. Паустовського та І. Рядченка, член Національної спілки журналістів України (м. Одеса)

-      завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

-      старший науковий співробітник Музею історичних ко­штовностей України — філії Національного музею історії України (м. Київ)

-     д. і. н., професор кафедри історії України Одеського наці­онального університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса)

-      завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

-      завідувач відділу Музею історичних коштовностей Украї­ни - філії Національного музею історії України (м. Київ)

-      к. і. н, доцент кафедри політології філософії і права Одесь­кої національної академії харчових технологій (м. Одеса)

-      завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

-      к. і. н., дійсний член Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАН України, провідний науковий співробітник Хмельниць­кого обласного краєзнавчого музею (м. Хмельницький)

-      завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею, архітектор (м. Одеса)

-      науковий співробітник Херсонського обласного крає­знавчого музею (м. Херсон)

-     д. і. н., професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечни­кова (м. Одеса)

-      провідний бібліограф Одеської національної наукової бібліотеки (м. Одеса)

-      науковий співробітник Науково-дослідної лаборато­рії факультету військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса)

-      старший науковий співробітник Одеського історико- краєзнавчого музею (м. Одеса)

-      здобувач кафедри історії України Кам’янець-Поділь- ського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Коваль Геннадій Павлович

Козаченко Оксана Миколаївна Кокоржицька Тетяна Миколаївна Колесниченко Анжеліка Миколаївна Кольчак Міта Дмитрівна Комарденко Ліана Зурабівна Кондратенко Марина Дмитрівна Корпусова Ірина Володимирівна Котляр Євген Олександрович

Коцар Лариса Олександрівна Красножон Андрій Васильович

Кривохатська Оксана Ігорівна Куценко Ольга Костянтинівна Левченко Валерій Валерійович

Любінський Ігор Олександрович Музичко Олександр Євгенович Озерянська Ірина Михайлівна Палійчук Олена Вікторівна Поліщук Людмила Юріївна Петрова Наталія Олександрівна

Пєший Олександр Іванович Письмак Юрій Олександрович

викладач Новосафронівської загальноосвітньої середньої школи Новоодеського району Миколаївської області (с. Ново-Сафронівка, Новоодеський район, Миколаївська область)

молодший науковий співробітник Одеського літературного музею (м. Одеса)

молодший науковий співробітник Одеського археологіч­ного музею НАН України (м. Одеса) молодший науковий співробітник Одеського археологіч­ного музею НАН України (м. Одеса) завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

завідувач відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею (м. Херсон)

науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (м. Полтава) молодший науковий співробітник Одеського археологіч­ного музею НАН України (м. Одеса) кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри монументального живопису Харківської державної ака­демії дизайну і мистецтв (м. Харків) завідувач сектору Національного музею історії України (м. Київ)

к. і. н., доцент, завідувач кафедри історії України Півден­ноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)

завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

старший науковий співробітник Одеського літературно- меморіального музею О. С. Пушкіна (м. Одеса) к. і. н., доцент кафедри українознавства, історико-правової та мовної дисциплін Одеського національного морського університету (м. Одеса)

завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

к. і. н., доцент кафедри історії України Одеського націо­нального університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса) головний зберігач фондів Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

науковий співробітник Національного заповідника «Хор­тиця» (м. Запоріжжя)

в. о. завідувача відділу Одеського археологічного музею НАН України (м. Одеса)

к. і. н., доцент кафедри археології та етнології України, заступник декана історичного факультету з наукової та виховної роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса)

юрист, член Національної спілки журналістів України (м. Одеса)

доцент Архітектурно-художнього інституту Одеської дер­жавної академії будівництва та архітектури, член-корес- пондент Інженерної академії України, член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (м. Одеса)

Пісцова Марія Петрівна

Прокоф’єв Василь Юрійович

Прокоф’єва Марина Миколаївна

Решетов Сергей Геннадійович Ровнер Олег Петрович

Русіна Інна Аркадіївна

Сирота Валер’ян Олександрович Сластеннікова Світлана Сергіївна

Слюсар Юрій Олександрович

Солодова Віра Володимирівна Супрунюк Ірина Олександрівна Федорук Наталія Володимирівна Хома Ірина Миколаївна Хоменко Катерина Сергіївна Шевченко Ольга Олексіївна Шлапак Мар’яна Омелянівна

науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (м. Полтава) старший науковий співробітник Одеського історико- краєзнавчого музею (м. Одеса)

завідувач відділу Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

фахівець з генеалогії (м. Одеса)

науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

художник-реставратор станкового олійного живопису ви­щої категорії, в. о. завідувача Одеської філії Національ­ного науково-дослідного реставраційного центру України (м. Одеса)

краєзнавець (м. Одеса)

старший науковий співробітник Національного музею іс­торії України (м. Київ)

член Ради Одеської обласної організації Українського то­вариства охорони пам’яток історії та культури, член Ге­ральдичної колегії при Одеській обласній раді, член Іс- торико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради, заступник директора з наукової роботи Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса) к. і. н., заслужений працівник культури України, дирек­тор Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса) старший науковий співробітник Національного музею іс­торії України (м. Київ),

старший науковий співробітник Одеського історико- краєзнавчого музею (м. Одеса)

зберігач фондів Бережанського міського музею книги (м. Бережани)

молодший науковий співробітник Одеського літературного музею (м. Одеса)

заступник директора з наукової роботи Художньо- меморіального музею І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв) доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Академії наук Молдови, головний науковий співробітник Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови (м. Киши­нів, Молдова)


Зміст

РОЗДІЛ І

МУЗЕЙНИЦТВО НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Запоточний Є. М.

Музей як елемент суспільного простору міста.

Актуальність розвитку комунікативної функції музею.......................................................... 4

Русина И. А.

Результаты сотрудничества Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины с Одесским историко-краеведческим музеем....... 7

Любинский И. А.

Музеи Одессы и области, работающие при предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях, их состояние, тенденции развития.... 12

Слюсар Ю. О.

Виставковий проект «От де, люде, наша слава!..» — форма розкриття теми козацької спадщини як основи державотворення у творчості Великого Кобзаря.................................................................................................... 18

Письмак Ю. А.

Тема Чернобыльской трагедии в выставочной

деятельности музеев Украины ................................................................................................... 23

Вітрик I. С., Коцар Л. О.

Театралізована екскурсія: два підходи.................................................................................... 29

Кондратенко М. Д.

Проведення театралізованої вистави «Андріївські вечорниці» як спосіб збереження і відродження

народних звичаїв, свят і традицій Полтавського краю....................................................... 33

Пісцова М. П.

До питання інтерактиву................................................................................................................ 42

Дженкова О. В.

«Театралізація» у музеї як феномен сучасної культури та форма взаємодії з відвідувачем      47

Ровнер О. П.

Историческая реконструкция и музей. Пути и формы сотрудничества......................... 55

РОЗДІЛ ІІ

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА:

ВІД КЛАСИЧНИХ ФОРМ ДО ТВОРЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Петрова Н. О.

Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування

народознавчої компетенції студентів-істориків ................................................................... 60

Иванова С. В.

Компетентностный подход в музейной педагогике ............................................................ 64

Сластеннікова С. С., Супрунюк I. О.

Інтерактивні програми для старшокласників, студентів та сімейного відві­дування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи..................................................................................................................... 68

Шевченко О. О.

Інтерактивна екскурсія як основа музейної комунікації .................................................... 71

Комарденко Л. З.

Вчись і розважайся!....................................................................................................................... 76

Зелена К. С.

Місце дитини в музеї...................................................................................................................... 81

Бондаренко Н. И.

Краеведение как пространство для сотрудничества специалистов и любителей — работа на уроках курса «Одесса — мой город родной».................................................................................................................................. 85

Хома I. М.

Музей книги як освітній осередок Бережанського краю                                                      88

Палійчук О. В.

Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки                                                        93

Куценко О. К.

Музейная педагогика. Формы и методы работы

с учащимися в Музее А. С. Пушкина........................................................................................ 99

РОЗДІЛ ІІІ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Дружкова І. С.

«Торгово-промышленное обозрение» як джерело

соціально-економічного та культурного життя Одеси                                                       106

Козаченко О. М.

Про книгу Олексія Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати»          111

Озерянская И. М.

Эпистолярные комплексы в собрании Одесского

историко-краеведческого музея .............................................................................................  115

Букатар Е. Ф.

Процедура согласования архитектурных проектов

в Одессе второй половины ХІХ в............................................................................................. 126

Красножон А. В.

К проблеме локализации Хаджибейского замка                                                                 132

Решетов С. Г., Ижик Л. В.

Дом семьи Новиковых на улице Гаванной, 4

и архитектор Ф. В. Гонсиоровский........................................................................................ 142

Айсфельд О. В.

Забытый памятник истории: здание Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России в Одессе........................................................................................................................................................... 152

Кокоржицкая Т. Н., Корпусова И. В.

Три медали Микеланджело Петтинато

из фондов Одесского археологического музея                                                                     156

Федорук Н. В.

Комплекс наступательного индо-персидского оружия

из коллекции Одесского историко-краеведческого музея                                                 160

Кольчак М. Д.

Памятные монеты современной Украины

в коллекции Одесского историко-краеведческого музея                                                   168

Котляр Е. А.

Ушер Хитер и Элюким Мальц: в поисках затерявшихся экспедиций Еврейского музея в Одессе           175

Эзау Л. Г.

Семейный архив как источник музейной деятельности                                                     186

Кривохатская О. И.

Архив Ольги Николаевны Благовидовой в музейном собрании                                     192

Прокофьева М. Н.

Полевая артиллерия периода Второй мировой войны 1939-1945 гг. в экспозиции Одесского

историко-краеведческого музея.............................................................................................. 196

РОЗДІЛ !V

МИНУВШИНА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ТА КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ:

ПОДІЇ, СПІЛЬНОТИ, ОСОБИСТОСТІ

Шлапак М. Е.

Военный инженер Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов и его вклад в долговременную и полевую фортификацию............................................................................................................................................................ 206

Гончарук Т. Г.

Внесок Володимира Олексійовича Яковлева (1840-1896) в дослідження історії Одеси 212

Сирота В. А.

Поиски места захоронения героя русско-турецкой войны 1877-1878 гг. генерала Ф. Радецкого на Первом городском кладбище Одессы......................................................................................................................... 215

Левченко В. В.

Генерації одеських вчених-істориків першої половини ХХ століття: періодизація, термінологія, історія             220

Солодова В. В.

Кадровая политика в музейной сфере Одессы в 1930-е гг.:

цели и методы ее проведения.................................................................................................... 224

Колесниченко А. Н., Полищук Л. Ю.

Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории 228

Германчук В. В.

Тема национально-освободительной борьбы Греции

в творчестве И. К. Айвазовского.............................................................................................. 233

Прокофьев В. Ю.

Черноморская эскадра в Первой мировой войне (1914-1918 гг.)                                    239

Клімчук Ю. А.

Одесити в італійському русі Опору в роки Другої світової війни                                    248

Кинка С. М.

Одесский трамвай в годы оккупации (1941-1944 гг.)                                                          252

Музичко О. Є.

Грузинські та вірменські вечірки як явище культурного

та громадського життя Одеси початку ХХ ст                                                                       259

Єсюнін С. М.

Соціально-економічний розвиток міста Балти у другій половині ХІХ ст... 265 Бродавко Р. И.

Народный артист Украины Г. Р. Осташевский (1921-2004) и заслуженная артистка Украины Г. Т. Осташевская (1926-2013) в театральной истории Одессы................................................................................................ 272

Хоменко К. С.

До одеських сторінок біографії Івана Маловічка                                                                278

Білоусова Л. Г.

Японці в Одесі................................................................................................................................ 283

Калініченко О. О.

Внесок одеситів-винахідників останньої чверті ХІХ ст. у справу

підкорення океанських глибин та геніальні передбачення

В. А. Кремінського........................................................................................................................ 289

Коваль Г. П.

Болград в кінці ХІХ — на початку ХХ століття та розвиток візничого промислу..... 296

Апонюк М. В.

Заселення українцями Буджаку: історичні джерела і родинні перекази .... 302 Пеший А. И.

Новатор. Памяти Александра Ивановича Томсона (1860-1935)                                   305

Наші автори.......................................................................................................................................... 309