ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)І. Грекова

Виникнення народних музеїв в болгарських селах Одещини у 1950-1960-і рр.
                                                                                                            
    Суспільні зміни, які відбулись на території Дністро-Прутського межи-річчя в другій половині 1940-1960-х рр. торкнулись багатьох сфер життя бол-гарського населення Одещини. Спостерігалось зростання культурного та осві-тнього рівня болгарської молоді. В руслі цих перетворень йшла розбудова му-зейної справи в болгарських селах.
    Один з перших народних музеїв Одещини відкрився в районному центрі Татарбунари у 1957 р. Він був присвячений подіям Татарбунарського повстан-ня. В експозиції знайшли відображення матеріали про участь селян у збройно-му виступу проти румунської влади.
    В селищі Суворове, яке було засноване у 1815 р. Вихідцями з болгарсь-ких земель, в 1960 р. за ініціативи голови селищної ради О. П. Щербакові вла-да відкрила краєзнавчий музей. В ньому фактично вперше в музейній практиці регіону, з'явились експонати з історії болгарського переселення на південь Ро-сійської імперії. Проте, у відповідностями із реаліями того часу, найбільше мі-сце зайняли матеріали про встановлення радянської влади в регіоні та історію заснування місцевого колгоспу.
    Про історію заселення болгарами Подунав'я, їх побут і культуру розпо-відали матеріали Болградського народного історико-краєзнавчого музею, від-критого у 1962 р. До першої експозиції музею входили зброя, прикраси, посуд, предмети побуту. Значна частина матеріалів - книги, документи та фотографії поступила із Болгарії. Спілка болгарсько-радянської дружбі надіслала вистав-ку про визвольну війну 1877-1878 рр. праці болгарських політичних діячів і письменників. Фотокопії документів про народного героя Болгарії Л.І. Желяс-кова представив Музей революційного руху Болгарії.
    Велику активність у створенні народних музеїв проявили представники болгарської інтелігенції. Так в 1965 р. в с. Городнє Болградського району під керівництвом історика К.О. Поглубко був відкритий музей села. Поряд із екс-понатами, які відображали матеріальну та духовну культуру болгарського на-селення, у фондах знаходилось понад сімдесяти спогадів сельчан, записаних за методикою К.О. Поглубко учасниками шкільного історичного гуртка.
    К.О. Поглубко також належіть вагомий внесок у справу розбудови при середній школі с. Задунаєвка Арцизського району музею ім. Христо Ботєва, ініціатором утворення якого виступив Г. Апостолов. В музеї розмістились ма-теріали про революційну діяльність Христо Ботєва та про його перебування в Задунаєвці.
    Крім того в болгарських селах Болградського району Криничне та Нові Трояни при середніх школах були музейні кімнати. В Криничному - кімната бойової та революційної слави, де розповідалось про участь болгар - жителів села у Татарбунарському повстанні. В Нових Троянах існувала кімната В.І. Леніна та музей "Молода гвардія", де поодиноко були представлені і місцеві матеріали.
    Таким чином, вже в 1950-1960-х рр. в болгарських селах Одещини, ра-ніше за села інших етносів, які проживали в області, з'явились перші народні музеї. Незважаючи на те, що їх експозиція несла відбиток тогочасної ідеології, представлені матеріали давали змогу болгарам, вперше за багато десятиліть, наочно ознайомитись з власною історією.