ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)Л. Гайда

Музеєзнавство у закладах освіти (презентація навчально-методичного посібника)
                                                                                                            
     Реалізація головної мети національної освіти і виховання учнівської молоді - це набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу. Культура будь-якого історичного періоду завжди одночасно включає спадщину - сукупність зв'язків, відносин, результатів матері-ального та духовного досвіду минулих епох та творить її. Пам'ять - це потужний чинник, завдяки якій людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Значення історико-культурних надбань важливе не лише для піднесення націона-льної гідності, а і для використання кращих традицій в практиці сьогодення, коли відбувається зростання інтересу до власної історії, витоків національної культу-ри. Проблема оновлення змісту освіти, її модернізація засобами українознавства та краєзнавства набуває особливої актуальності. Зростає роль регіональних істо-ричних досліджень, відбувається усвідомлення та переосмислення власної історії, національних особливостей, співвідношення загального і часткового, деталізація історичного процесу, виявлення специфічних чинників, що зумовлюють специфі-ку рідного краю.
     На сьогодні перед нами постає завдання не тільки рухатись вперед, а і збе-регти для майбутнього ті предковічні надбання народу, які лежать у підвалинах його існування. Серед численних інститутів, що виникли, як засіб збереження, пропаганди історичної минувшини, залучення молоді до її вивчення, особливе місце посідають музеї навчальних закладів. Вони, як і наше суспільство та моло-да Українська держава, переживають зараз складний час, що характеризується суперечностями, пошуками нових шляхів розвитку. Так склалось, що коли біль-шість країн світу мали конкуренцію ідей, поглядів, в результаті яких відпрацьо-вувалась різноманітність змісту, форм і методів історичних досліджень, то у нас шкільні музеї часто створювались в ході різних політичних акцій і виконували певні ідеологічні завдання. Тому одна з найболючіших їх проблем - це застарілі експозиції та форми діяльності, які не відповідають потребам сучасності.
     Незважаючи на всі труднощі, музеї закладів освіти живуть, продовжується пошуково - дослідницька робота, зібрано, систематизовано і описано значну кі-лькість історичних пам'яток, які використовуються в навчально-виховному про-цесі та громадському житті населеного пункту. Поступово розвивається музейна педагогіка, впроваджуються новітні освітні технології, вивчається і впроваджу-ється досвід кращих музеїв навчальних закладів.
     У той же час, якщо навчальні предмети у школі забезпечені підручниками, відбувається конкуренція концепцій їх викладання, видаються різнотипні підруч-ники та посібники як для дітей, так і для учителів, то питанням навчально-методичного забезпечення позакласної роботи і позашкільної освіти приділяється недостатньо уваги. Керівники музеїв та краєзнавчих гуртків не мають ні відпові-дних програм з урахуванням регіональних особливостей, ні навчальних та мето-дичних посібників, які б надавали їм можливість крокувати в ногу із сучасними досягненнями музеєзнавства та музейної педагогіки. Це і визначило потребу у підготовці навчально-методичного посібника для керівників музеїв та краєзнав-чих гуртків, який би міг зорієнтувати педагога, що займається шкільною музей-ною справою та познайомив з основами освітянського музеєзнавства.
     Виданий навчально-методичний посібник "Музеєзнавство у закладах осві-ти" представляє добірку матеріалів про сучасний стан шкільного музеєзнавства, у якому автор ставить завдання: показавши історію розвитку музеїв при закладах освіти, проаналізувати сучасний стан їх діяльності, представити основні тенден-ції розвитку та роль в сучасному освітньому просторі, охарактеризувати норма-тивно - правову базу, відобразити методичний аспект. Відповідно поставлених завдань побудована структура посібника, що складається з чотирьох частин.
     Перший розділ знайомить педагога з нормативно - правовою базою музей-ної справи в Україні, та освітянського музеєзнавства зокрема, з чого власне і по-винен розпочинати педагог, що має намір зайнятись музейною діяльністю, залу-чаючи до цієї діяльності дітей.
     Другий - присвячено історії виникнення та розвитку музеїв при навчальних закладах України та Кіровоградщини, має на меті показати причини виникнення, процес їх трансформації від збірок для унаочнення навчального процесу до фор-мування власне музеїв і пошуку форм використання їх потенціалу у навчально-виховному процесі. Тут також подаються останні дані про стан музейної справи в закладах освіти України.
     Наступний розділ присвячено проблемам навчально-методичного забезпе-чення діяльності гуртків: подається навчальна програма "Юні музеєзнавці " яка дає можливість на сучасному науково-методичному рівні організувати діяльність гуртка при музеї; методичні рекомендації з вивчення окремих маловідомих та ак-туальних тем. У матеріалах посібника знайшли відображення факти, що дозво-ляють відчути своєрідність Центрально - українського регіону та даються конк-ретні поради щодо вивчення його історико-культурної спадщини.
     Четвертий розділ містить інформацію довідкового характеру про державні та громадські музеї Кіровоградщини, інші установи та організації, де шкільний музейний актив може отримати методичну допомогу, консультацію, за місцем проживання та в системі Інтернет.
     Відсутність науково обґрунтованої системи використання потенціалу музе-їв у діяльності навчальних закладів, відповідних посібників та методичних реко-мендацій відповідним чином позначається на практичній роботі шкіл. Тому вва-жаємо, що пропонований навчально-методичний посібник може бути корисним для удосконаленні роботи музеїв у навчальних закладах, адресується перш за все педагогам, керівникам музеїв та краєзнавчих гуртків, краєзнавцям - дослідникам, працівникам системи позашкільної освіти, методистам - всім, хто вивчає, дослі-джує свій край, береже історичну пам'ять.