ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)Ф. Рябчикова

Досвід проведення конференцій у Волинському краєзнавчому музеї (1990-1998 рр.)
                                                                                                            
    Одним із важливих напрямків роботи Волинського краєзнавчого музею (далі ВКМ) є організація і проведення наукових конференцій та круглих сто-лів, які виступають не лише засобом висвітлення підсумків роботи музейних працівників, але і дієвим фактором активізації краєзнавчих та тематичних до-сліджень в області та західному регіоні загалом.
    Робота по проведенню наукових конференцій значно активізувалася в другій половині 90-х рр. Якщо до 1994 р. на базі музею відбулися лише "кру-глий стіл" з питань дослідження та охорони пам'ятників археології Волині (1992 р.) та наукові краєзнавчі читання (1993 р.), присвячені літописним міс-там Волині, 120-річчю від дня народження П.Скоропадського та 75-річчю про-голошення Української Держави, Голодомору 1933 р. в Україні та ін., то в на-ступні роки наукові конференції за участі ВКМ стають регулярними.
    У 1994 р. працівниками музею започатковано проведення наукових кон-ференцій "Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та рестав-рації " та "Волинський музей. Історія і сучасність", які стали традиційними і в наступні роки.
    Тематичні конференції, присвячені волинському іконопису та сакраль-ному мистецтву Волині щорічно відбуваються на базі Музею волинської іко-ни, об'єднуючи науковців, реставраторів, музейників з усієї України, а також Польщі, Російської Федерації. Завдяки таким науковим зібранням Музей во-линської ікони в Луцьку, який є єдиним музеєм такого профілю, став вагомим центром дослідження іконопису та сакрального мистецтва. Учасники конфе-ренції у своїх доповідях порушують актуальні проблеми історії малярства на Волині, життя і творчості волинських іконописців, питання реставрації і збе-реження пам'яток іконопису, проблеми каталогізації пам'яток сакрального ми-стецтва, історії Музею Волинської ікони та його зібрань.
    Особливий інтерес у дослідників-музеєзнавців викликають конференції присвячені історії та діяльності ВКМ, на яких підіймаються питання розвитку музейної справи на Волині та в Україні, проблеми каталогізації та реставрації музейних предметів, розкриваються напрямки роботи музеїв України, дається характеристика фондів, тощо.
    У 1996 р. на базі Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки підготовлено і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Леся Українка та родина Косачів в контексті україн-ської культурі" (до 125-річчя від дня народження Лесі Українки), учасниками якої стали науковці ряду університетів, інститутів, архівів, бібліотек та музеїв України. Практика проведення конференції продовжилась і в наступні роки.
    До 400-ліття Берестейської унії (1995 р.) в обласному краєзнавчому му-зеї було організовано наукову конференцію "Українська Греко-Католицька Церква в історії Волині", яка завдяки участі дослідників з Польщі, набула ста-тусу міжнародної. У цьому ж році на базі художнього відділу музею проведе-но наукову конференцію "Андроник Лазарчук і українська художня культура кінця XIX - початку XX століття", присвячену 125-річчю від дня народження українського художника і педагога. Проведення такої конференції дозволило повернути із забуття ім'я волинського митця, привернути увагу науковців до вивчення його життя і творчості.
    Впродовж десятиліття ВКМ виступав активним учасником, а в низці ви-падків і співорганізатором низки краєзнавчих конференцій "Минуле і сучасне Волині", на яких розкриваються малодосліджені факти, імена, вводяться до наукового обігу нові джерела. Традиційною стала практика проведення круг-лих столів, наукових читань, тощо.
    Таким чином, ВКМ виступає вагомим чинником активізації історичних, краєзнавчих, мистецтвознавчих досліджень, намагається підтримувати прак-тику проведення наукових заходів, дотримуватися спадкоємності конференцій.