ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)І. Сидун

Діяльність консулів США в Одесі в другій половині ХІХ ст.
                                                                                                            
    
     Майже з перших десятиліть свого існування Одеса стала відігравати роль зв'язуючої ланки між Російською імперією та європейським та азіатсь-ким світом. Згодом набули офіційного оформлення і контакти з США.
     Інститут американського консульства в Одесі вивчено недостатньо, що пояс-нюється браком джерел. Майже така ж ситуація склалася і в історіографії. Іс-нують згадки лише в узагальнюючих роботах, як наприклад "Істрія Одеси" Патриції Герлігі. Сьогоднішня роль США у світі, а також помітна еволюція американського ставлення до України змушують звертатися до історичних уроків, проводити певні аналогії.
     Велике значення мало налагодження вже в ХІХ ст. регулярних еконо-мічних зв'язків між США та Російською імперією. Американці починали ви-являти все більший інтерес до українських земель. Свідоцтвом зацікавленості американської влади в підтриманні економічних зв'язків з Північним Причо-рномор'ям стала поява та діяльність в Одесі американського консульства. Представники консульства займались зібранням інформації про торгівлю на Чорному морі. Особливу увагу американського уряду привертало становище в хлібній російській торгівлі. Консули США часто повідомляли про погоду, ретельно фіксували її місяць за місяцем, аби таким чином передбачити обся-ги майбутнього врожаю. Повідомлення консулів впливали також на напрям-ки руху морського транспорту.
     За другу половину ХІХ ст. зафіксовано перебування в Одесі біля 10 консулів. Серед них найбільш відомий Яніс Раллі, або як його називають в англомовній літературі - Джон Раллі. Яніс Раллі був призначений консулом США в Одесі ще в 1832 р. На цій посаді він знаходився до самої смерті в 1859 р. За походженням Яніс Раллі - грек, починав як купець. В Одесі разом з братами відкрив філію торгового дому. Він був гарно обізнаний щодо тор-гових угод та ситуації на ринку. В консульських звітах він інформував аме-риканських підприємців про ціни на товари на внутрішньому ринку Росії. За висновком П. Герлігі обов'язки консула виконував компетентно, його офі-ційні звіти у Вашингтон були інформативні і складені бездоганною англійсь-кою мовою. Я. Раллі повідомляв уряд про торгівельні можливості для амери-канських кораблів на Чорному морі і наголошував на прибутках від поста-чання американських товарів безпосередньо в Росію. Інформація, яку нада-вав Я. Раллі до Вашингтону, допомагала не тільки американським підприєм-цям, а й йому особисто для ефективнішого керівництва торговим домом. При Я. Раллі обов'язки віце-консула виконував його син Стефанос.
     В кінці ХІХ ст. американськими представниками в Одесі були: консул Леондер Даєр, віце-консул Фолькман, консули Бродскаго, Георг Скотт та ві-це-консул Джон Фількман. Вони мінялись дуже часто, майже кожного року, а іноді і два рази на рік. Це свідчить про те, що в цій сфері відносини між США і південними землями Російської імперії знаходились на невисокому рівні.
     Хоча інститут американського консульства в зв'язках між США та пів-нічно-причорноморськими землями не набув в другій половині ХІХ ст. до-статнього розвитку, однак він став немаловажним явищем в історії розвитку американо-українських відносин.