ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)



С. Ковальський

Одеса в кіпрсько-українських культурних зв'язках кінця ХХ ст.
                                                                                                            
     Одеса має з Грецією особливий духовний зв'язок. Історія міста та його культурна спадщина наводять на думку про те, що давньогрецький дух назав-жди залишив свій відбиток в цьому регіоні. Греки поважають та цінують оде-ські пам'ятки культури і тому пропонують і проводять різні заходи по збере-женню та поширенню грецької культури на Одещині. В останній час на про-блеми міста почали звертати увагу меценати та науковці Кіпру. Про встанов-лення міцних культурних зв'язків між Україною та Кіпром свідчіть участь фо-нду Левентіса в реконструкції Одеського археологічного музею. Як відмітив президент фонду А.П. Левентіс в своїй промові, присвяченій відкриттю музею: "Цей жест - є певною мірою виконання боргу за збереження культурного над-бання греків Україною".
     Програма реставрації та відновлення експозицій музею була розроблена радником з питань археології Фонду Левентіса Вассосом Карагеоргісом в 1999 р., коли він особисто відвідав музей і вивчив стан культурних пам'яток. В пе-ршу чергу, він спромігся опублікувати музейні колекції у виданнях, які відпо-відають європейським стандартом. В 2001 р. вийшов в світ ілюстрований ката-лог "Грецька та Кіпрська старина в Одеському археологічному музеї НАН України" (англійською та українською мовами, у співавторстві з директором музею П. Ванчуговим). Крім того, експозиції Одеського музею представлені у загальній праці В. Карагеоргіса, присвяченої діяльності Фонду в світі (1). Завдяки цим та іншим публікаціям Одеський археологічний музей був репрезентова-ний європейським фахівцям з старожитностей.
     Основним внеском в розвиток музею була його капітальна реконструк-ція, яку проводили на кошти Фонду з сер. 2001 по сер. 2002 рр. За цей період був відновлений дах, відреставрована частина фасаду, відремонтовані внутрі-шні приміщення та система електрозабезпечення. Роботи проводила грецька фірма "Гефест". Внутрішній інтер'єр грецьких залів був повністю змінений. В. Карагеоргіс в своїй статті про Одеський археологічний музей, "N КАФНМЕРINН" особливо відмітив роботу афінського музеєзнавця та дизай-нера М. Капона. Його заслуга полягала в тому, що він розробив індивідуаль-ний проект інтер'єру грецьких експозицій. Для цього були зроблені спеціальні вітрини, стелажі, екрани та підсвічування. За матеріалами преси, на музейне обладнання було затрачено більше 200 тис. дол. США. Змінилась концепція репрезентації експонатів. Натомість колишньої форми домінування в експона-тах знарядь праці прийшла нова - культуроцентрична. В нових експозиціях домінують духовні пам'ятки.
     1 вересня 2003 р. В. Карагеоргіс став лауреатом премії Маразлі за ваго-мий внесок в розвиток Української культури. Через тиждень відбулось урочи-сте відкриття відреставрованого Одеського археологічного музею. На церемо-нії були присутні різні політичні та наукові діячі України, Кіпру та Греції, що свідчить про величезну важливість цієї події для усіх сторін. В 2004 р. Фонд повністю відновив реставраційну лабораторію на базі музею. На цьому меце-натська практика Фонду Левентіса на Україні не припинилась. Зараз співпра-цівники Фонду ведуть роботу по реконструкції церкви Іоанна Предтечі в Біл-город-Дністровському та проводять в життя різні гуманітарні програми в Ма-ріуполі.
     Отже, діяльність кіпрського Фонду А. П. Левентіса на Одещині свідчить про тісні культурні зв'язки між Україною та Кіпром, які побудовані на повазі культурної та історичної спадщини регіону. Внесок, який зробили кіпрські ме-ценати уселяє оптимізм та віру у відродження духовного надбання міста.


(1) Karageorghis V. Тhе А. G. Leventis Foundation and the Collections of Cypriote Antiquities in Foreign Museums/ - Athens, 2004. - P. 79-84.