ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)Л. Кушнір

Збірка документів учасників виставок досягнень в народному господарстві СРСР у фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею
                                                                                                            
    В фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею зберігаються різноманітні колекції предметів, документів, які дають уяву про багатовікову історію нашого краю. Серед них ті, які можна вважати надбанням загальносві-тової культури, і ті, які на перший погляд, не мають такого значення, але при глибокому вивченні яких розкривається характер нашої нації, її працелюб-ність, творчий потенціал.
    Однією з таких колекцій в фондах нашого музею є колекція документів, які стосуються виставок досягнень народного господарства. Вони датуються 1930-1980-ми рр. Умовно їх можна поділити на дві групи: ті, що відносяться до досягнень в сільському господарстві, та ті, що відносяться до досягнень в інших галузях народного господарства. Документи цих двох груп мають від-ношення як до окремих людей, так і до колективів, окремих районів та області в цілому.
    Ще 19 серпня 1923 р. в Москві на території парку культури і відпочинку ім. Горького була відкрита перша Всеросійська сільськогосподарська і кустар-но-промислова виставка. А з 1939 р. вона почала діяти як постійна Всесоюзна сільськогосподарська виставка (ВСГВ). Робота виставки була перервана Вели-кою Вітчизняною війною, і вона відновилася тільки 1 серпня 1954 р.
    Робота Всесоюзної сільськогосподарської виставки будувалась по галу-зевому і по територіальному принципу - по союзним і автономним республі-кам та окремим природним зонам. Існував Головний комітет виставки, який нагороджував кращих учасників золотими, срібними і бронзовими медалями, дипломами, свідоцтвами та видавав цінні премії.
    На основі Постанови Раді міністрів СРСР від 28 травня 1958 р. ВСГВ ввійшла до складу створеної Виставки досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ). Були ліквідовані республіканські і реконструйовані галузеві па-вільйони.
    В свою чергу, в більшості союзних республік були створені свої постійні виставки, в тому числі й в Українській РСР. Всередині республік періодично проводились обласні (крайові) виставки досягнень народного господарства, а також районні та внутрішньогосподарські.
    Виставка досягнень народного господарства СРСР була відкрита в Мос-кві в червні 1959 р. Це була виставка досягнень у всіх галузях народного гос-подарства, науки, культури, освіти, медицини тощо. Кращі учасники нагоро-джувались дипломами пошани і дипломами І-го, ІІ-го, ІІІ-го ступеню, а творці експонатів - золотою, срібною і бронзовою медаллю з врученням грошової премії, ордена Трудового Червоного Прапора.
    Під час дії ВСГВ і ВДНГ за успіхи в сільському господарстві Хмельни-цька область двічі була відзначена дипломом ІІ-го ступеню, один раз нагоро-джена срібною медаллю.
    Чотири свідоцтва учасників сільськогосподарської виставки свідчать про участь в них районів області. Два райони області - Чемеровецький і Хмельни-цький відзначені дипломами ІІ-го ступеню.
    Документи свідчать, що і колгоспи області приймали участь в сільсько-господарських виставках. З цих документів - чотири свідоцтва учасника ви-ставки і три диплома І-го ступеню. Окремі голови колгоспів теж приймали участь в виставках. Серед документів голів колгоспів два посвідчення учасни-ка виставок, три свідоцтва учасників виставок, один диплом І-го ступеню.
    Більша кількість документів свідчить про участь у виставках окремих колгоспників. Це два посвідчення про нагородження золотою медаллю, два свідоцтва про нагородження срібною медаллю, чотири свідоцтва про нагоро-дження бронзовою медаллю, сім свідоцтв про участь у виставках, дві почесні грамоти, по одному диплому І-го і ІІ-го ступенів.
     Друга група документів стосується підприємств і окремих осіб, які мали досягнення в інших галузях народного господарства.
    Що стосується підприємств, то два свідоцтва свідчать про участь у ви-ставках, одне свідоцтво - про нагородження срібною медаллю. Ще два доку-мента стосуються нагороджень виставок: один диплом ІІ-го ступеню і один диплом ІІІ-го ступеню.
    До цієї групи документів відносяться й ті, що свідчать про участь окре-мих осіб у виставках різних галузей народного господарства. Це три посвід-чення до срібної медалі, два свідоцтва учасника і занесення до книги Пошани виставки, два диплома І-го ступеню, один диплом ІІІ ступеню, одне посвід-чення учасника виставки.
    Звичайно, в збірці документів, що зберігаються у фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею знаходиться тільки частина подібних матеріа-лів. Але й вони засвідчують про вагомий внесок області та її кращих представ-ників в розвиток народного господарства країни.