ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)Л. Хлус, І. Ткебучава

Зоологічні колекції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича - об'єкт національного надбання
                                                                                                            
     Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - єди-ний на Буковині заклад, в якому зібрані представники фауни всіх географічних широт Земної кулі. Деякі колекції збереглися ще з часів панування Австро-Угорщини на Буковині і представляють наукову, історичну та культурну цін-ність. Зоологічні колекції налічують понад 40 тисяч екземплярів рецентних видів тварин (як місцевої, так і світової фауни), відповідним чином етикетова-них і представлених у вигляді опудал, скелетів, черепів, тушок, вологих та су-хих препаратів. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. №1241 зоологічні колекції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.
     Колекції зоологічного музею ЧНУ розподіляються на: а) експозиційні фонди, що включають 3200 етикетованих екземплярів тварин, які розташовані за філогенетичним принципом згідно загальноприйнятої системи і репрезен-тують як світову, так і місцеву фауну. У таксономічному плані експозиція до-волі представницька, оскільки включає види, що належать до 17 сучасних ти-пів тварин (Spongia - 50, Coelenterata - 82, Ctenophora - 4, Plathelminthes - 13, Nemathelminthes - 20, Nemertini - 4, Annelides - 34, Sipunculida - 2, Acanthocephales - 2, Cephalorhyncha - 1, Arthropoda - 1201, Mollusca - 254, Chaetognata - 1, Bryozoa - 3, Brachiopoda - 1, Echinodermata - 41, Chordata - 1496 екз.); б) наукові фонди, які станом на момент отримання статусу об'єкту наці-онального надбання включали колекції відповідним чином зібраних, обробле-них та етикетованих 37351 екземплярів тварин 4 типів, зокрема:
     " колекції класу Комах (Insecta) - 21630 екз. Із них понад 11000 - части-ни іменних колекцій C. Hormuzaki, K. Zelinka, E. Botezat, O. Marcu, Peneke, да-тованих 1872-1937 роками.
     " колекції типу Молюсків (Mollusca) - 4620 екз.
     " колекції гідробіологічних проб (Annelides, Arthropoda, Mollusca) - 288 пр. (1500 екз.), зібраних із різноманітних водойм Чернівецької області протя-гом 1946-2000 років.
     " колекції тотальних препаратів (ряди Acariformes, Mallophaga, Aphaniptera - 6826 екз.); з них більша частина (6543 екз.) зібрана М. В. Попе-речним у 1970-х роках).
     " колекції класу Птахів (Aves) - 2608 екз. Вони включають переважно представників видів регіональної орнітофауни, які відловлювались протягом 1946-1974 років. Більшу частину матеріалу зібрано О. М. Клітіним, й було ви-користано ним при написанні кандидатської дисертації "Птахи Радянської Бу-ковини" (1962 р.). Інформація про дану орнітологічну колекцію наведена у ма-теріалах Міжнародного Симпозіуму та Всесвітнього конгресу по збереженню та утриманню природничих історичних колекцій (Мадрид, 10-15 травня 1992 р.).
     " колекції класу Ссавців (Mammalia) - 382 екз. Більшість з них - місцеві види Rodentia, зокрема, декілька екземплярів білок з особистої колекції профе-сора І. Д. Шнаревича, колекції мишей П. Г. Горвіца та сліпаків К. І. Янголен-ко, зібраних у 1946-1964 роках. Остання колекція також включає матеріали, зібрані К. І. Янголенко при виконанні кандидатської дисертації "Екологія слі-паків роду Slapax та їх господарське значення на Буковині" (1965 р.). До її складу належать і 3 тушки рідкісного ендеміка Буковини сліпака буковинсько-го (S. graecus).
     Колекції кафедри зоології ЧНУ включають: а) колекцію безхребетних тварин, що складається з 749 одиниць зберігання (1200 екз.) і репрезентує бі-льшість сучасних типів: губок, кишковопорожнинних, реброплавів, плоских червів, первиннопорожнинних, скреблянок, сипункулід, ехіурид, кільчастих червів, членистоногих, молюсків, моховаток, плечоногих, щетинкощелепних і голкошкірих. б) Колекцію хордових тварин - 704 одиниці зберігання (751 екз.) зразків тварин 10 класів, зокрема: Ascidiae - 25 екз., Salpae - 4 екз., Cephalochordata - 5 екз., Cyclostomata - 5 екз., Chondrychthyes - 19 екз., Ostheychthyes - 190 екз., Amphibia - 41 екз., Reptilia - 38 екз., Aves - 366 екз., Mammalia - 58 екз. До колекції також входять 15 повних кладок яєць й окремо 149 яєць та 33 гнізда. в) Порівняльно-морфологічну колекцію хордових - 337 вологих та 475 сухих (скелети, черепи, відпрепаровані шкурки, трахеї, зуби, окремі кістки та їх фрагменти) препаратів.
     У сучасній музеології розвиваються два основних методологічних під-ходи: орієнтація на збереження (як узагальнююче поняття збору, консервації, реставрації та документування), вивчення та використання музейних предме-тів і "соціальна" чи "екомузеологія", в основу якої покладена комунікативна функція музеїв (Климишин О.С., Шрубович Ю.Ю., 2004). З огляду на це, му-зей та кафедра зоології ЧНУ проводять наступну роботу.
     Колекційні фонди музею є основою для екологічного виховання молоді та популяризації природоохоронних знань серед населення. На базі експози-ційних колекцій проводяться оглядові та тематичні екскурсії для студентів університету, інших ВНЗ міста та області, технікумів, ВПУ, спеціалістів-біологів, працівників установ післядипломної освіти та їх слухачів, працівни-ків еколого - натуралістичних центрів; учнів шкіл, мешканців та гостей міста; надаються консультації з питань виготовлення колекцій, утримування тих чи інших тварин. Тематичні заняття у зоомузеї проводяться для слухачів Малої Буковинської Академії наук та обласного еколого-натуралістичного центру творчої та учнівської молоді.
     Зоологічні колекції ЧНУ активно використовуються у науково-дослідній роботі студентів та навчальному процесі, зокрема, при викладанні норматив-них курсів "Зоологія", "Біорізноманіття тварин і світова фауна", спеціальних курсів: "Іхтіологія", "Орнітологія", "Теріологія", "Екологія тварин", "Зоогео-графія", "Паразитологія", "Популяційна біологія тварин", "Теоретичні аспек-ти розвитку біоти" тощо. На базі колекційних фондів проходять навчальні практики студенти біологічного та інших природничих факультетів універси-тету. Окремі систематичні групи тварин лише у 2005 р. послужили базою для виконання курсової, 7 бакалаврських, 2 дипломних і магістерської робіт сту-дентами кафедри зоології біологічного факультету ЧНУ.
     Колекційні матеріали постійно використовуються співробітниками ка-федри зоології та зоомузею у науковій роботі, результати якої лише за остан-ній рік оприлюднені на 10 міжнародних та 6 всеукраїнських конференціях.
     Розпочато створення Web-сторінки, присвяченій зоологічним колекціям ЧНУ з віртуальною екскурсією по зоомузею. У 2005 р. виданий буклет "Зоо-логічні колекції Чернівецького національного університету імені Юрія Федь-ковича" українською та англійською мовами для представлення об'єкту націо-нального надбання на міжнародних виставках у Китаї (м. Шанхай) та Росії.
     Наукові колекційні фонди використовувались у науково-дослідній робо-ті "Моніторинг та теоретичні засади збереження фауністичного різноманіття природних і антропогенно трансформованих біогеоценозів Карпатського регі-ону та прилеглих до нього територій". Основні напрями наукової діяльності з використанням зоологічних колекцій: аналіз особливостей хорології та біото-пічного розподілу окремих груп безхребетних і хребетних тварин з метою ви-значення їх придатності для біоіндикації; вибір індикаторних видів наземних і водних тварин з їх наступною критеріальною оцінкою; дослідження особливо-стей формування та структури фауністичних комплексів на територіях неви-снажливого використання та в урбоекосистемах; оцінка мінливості та вияв-лення закономірностей впливу антропогенної трансформації ландшафту на популяційну структуру окремих видів тварин; дослідження біорізноманіття тварин методами музейного моніторингу.
     Щорічно фонди музею в процесі виконання наукових робіт поповню-ються новими надходженнями. Так, у 2005 р. до наукової колекції класу комах (Insecta) додалося 1500 екз. і до колекції типу молюски (Mollusca) 2350 екз.; змонтована ентомологічна наукова колекція із надходжень 2000-2001 рр. (1000 екз.).
     У 2005 р. була захищена кандидатська дисертація "Стан іхтіофауни Дні-стровського водосховища за дії факторів антропогенної природи" (03.00.10 - іхтіологія, асистент кафедри зоології ЧНУ О.І.Худий" при виконанні якої були використані й дані із зоологічних колекцій ЧНУ, а зібрані у ході виконання роботи 300 екз. місцевих видів риб поповнили наукову іхтіологічну колекцію.
     Пропонуємо наступні напрямки співробітництва: одмін інформацією (каталогами, описами колекцій тощо); обмін колекційними матеріалами (об-мінний фонд - безхребетні регіональної фауни); участь у колективних проек-тах створення веб-атласів безхребетних тварин сканографічним методом.