ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)О. Дьомін

Одеський музеєзнавець і етнограф Ю.Г. Розуменко
                                                                                                            
    Юрій Григорович Розуменко входить до числа тих науковців, з ім'ям яких пов'язана історія одеського музеєзнавства. І це при тому, що доля судила йому попрацювати в Одеському історико-краєзнавчому музею лише п'ять ро-ків.
    Ю.Г. Розуменко народився в 1949 р. у Вінницькій області. Після закін-чення школи працював викладачем фізкультури, служив в радянській армії, а в 1970 р. був зарахований на підготовче відділення Одеського державного уні-верситету ім. І.І.Мечникова. На історичному факультеті він спеціалізувався на кафедрі історії давнього світу та середніх віків. Тому після закінчення універ-ситету в 1976 р. його залишили молодшим науковим співробітником госптеми кафедри. Вже через місяць молодого випускника перевели на посаду асистента кафедри за спеціальністю "етнографія". Він серйозно зайнявся розробкою ку-рсу "етнографія" і у 1978 р. його перевели на посаду старшого викладача, а у 1980 р. направили до заочної аспірантури Інституту мистецтвознавства, фоль-клору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР за спеціальністю "етногра-фія".
    У 1981 р. Ю.Г. Розуменко перейшов на посаду молодшого наукового співробітника до Одеського історико-краєзнавчого музею. З 1983 р. і до квітня 1986 р. займав посаду старшого наукового співробітника. Музейна п'ятирічка стала найбільш плідним періодом у житті Ю.Г. Розуменка. За цей час він під-готував рукопис дисертації, здійснив ряд публікацій, виступив з доповідями на музейних та етнографічних конференціях. Та головне його досягнення поляга-ло в тому, що він вперше в одеському радянському музеєзнавстві післявоєнно-го часу організував і здійснив дві комплексні фольклорно-етнографічні експе-диції районами Одещини. Поїздку профінансувало Одеське відділення Україн-ського товариства пам'яток історії та культури. В 1982 р. він побував у Бол-градському, Кілійському та Тарутинському районах, а в 1985 р. - в Балтсько-му, Кодимському, Савранському районах Одеської області та Кривоозерсько-му районі Миколаївської області. Експедиції допомогли суттєво збільшити ет-нографічні матеріали музею. Було зібрано, оброблено і передано до фондів му-зею більш ніж 600 експонатів - предметів побуту, прикладного мистецтва, го-сподарського знаряддя, одягу. Його робота отримала схвальні відгуки, а Інсти-тут мистецтвознавства, фольклору та етнографії постановив виробити спільну програму досліджень та включити зібрані експонати до загальноукраїнського каталогу етнографічних та фольклорних пам'яток.
    В цей же час визначилось і коло наукових інтересів Ю.Г. Розуменка: іс-торія етнографічного вивчення півдня України, народонаселення півдня Укра-їни на сучасному етапі, українсько-молдавські та українсько-болгарські етно-культурні зв'язки, історико-краєзнавча діяльність музеїв та історія музейної справи в Одесі.
    З переїздом до Миколаєва у 1986 р. почався новий період життя Ю.Г. Розуменка. В грудні 1986 р. він захистив у Мінську в Інституті мистецтвознав-ства, етнографії і фольклору АН Білоруської РСР кандидатську дисертацію "Етнографічне вивчення населення півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст..". В Миколаївському державному педагогічному інституті він займав спо-чатку посаду старшого лаборанта, а потім старшого викладача кафедри історії СРСР та УРСР. Продовжилась робота над питаннями історії етнографії на пів-дні України, краєзнавства і музеєзнавства. У 1988 р. на засіданні облісполкому в план заходів до ювілею міста було включене видання краєзнавчого шкільно-го учбового посібника з 14 діафільмами та слайд-фільмом. Ідею подібного ви-дання Ю.Г. Розуменко наполегливо пробивав ще в роки перебування в Одесі.
    Весною 1989 р. він зібрався повернутись до Одеського університету, до рідної кафедри. Але за три з половиною місяці до закінчення терміну роботи Ю.Г. Розуменко трагічно загинув внаслідок "проникаючого ножового пора-нення грудної клітини з пошкодженням серця". Похований у м. Роздільна Одеської області.
    Незважаючи на те, що Ю.Г. Розуменко фактично став одним із перших одеських етнографів радянського часу, результати його роботи залишилися маловідомими сучасним українським, в тому числі і одеським, дослідникам. Однак залишились його праці, напрацьовані матеріали і наше завдання - пове-рнути українській історичній науці ім'я Ю.Г. Розуменка.