ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)ПРИВІТАННЯ МУЗЕЮ З ЮВІЛЕЄМ


Вітання

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", присвячена 55-річчю відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею 28-29 квітня 2011 року. Резолюція


МУЗЕЙ, АРХІВ, БІБЛІОТЕК А - НАПРЯМИ І ФОРМИ СПІВПРАЦІ. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Формирование привлекательного образа музея (предпосылки и результаты)   В. Солодова

Документи до біографії А. Ніковського, що зберігаються у державних архівах України   М. Горбатюк

Б л а г о т в о р и т е л ь но с т ь в ф о р м и р ов а н и и ф он д ов к а би н е т ов и м у з е ев Новороссийского университета   И. Гребцова

К вопросу о создании учебно-вспомогательных учреждений в Новороссийском университете: музей изящных искусств и минц-кабинет   С. Березин

Одесский археологический музей и высшие органы власти (Российская империя, СССР, Украина)   С. Охотников

Становлення музейництва на Чигиринщині в двадцятих роках ХХ століття   Н. Кукса

До історії формування колекції Музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника "Чигирин"   Я. Діденко

Археологічний музей в м. Чигирин. Історія формування колекцій   Г. Мартинова

З історії Чигиринського історико-краєзнавчого музею   О. Трощинська

К вопросу о развитии Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя как научно-исследовательского учреждения   И. Попова

Музей книги Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького: традиції і новації   Т. Подкупко

Співпраця бібліотек і архівів науково-дослідних установ НАН України   О. Січова

Історія та сьогодення Музею археології Волинського національного університету імені Лесі Українки   Т. Яцечко-Блаженко

Одесика в фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки   В. Берковський

Архів і бібліотека Національної академії наук Німеччини (Леопольдіна) - традиції роботи та співпраці у проведенні наукових проектів з історії академії   О. Вербіцька

Музей-діорама "Пилявецька битва 1648 року"   Л. Сердунич

Теодор Шелленберг - фундатор нових освітніх програм в галузі архівної та бібліотечної справи Північної Америки   О. Волкотруб

Кому нужен музей (по результатам социологического исследования)   С. Дутка


ФОНДИ МУЗЕЇВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Восстание на броненосце "Князь Потемкин Таврический" и тайна семейного архива   О. Кривохатская

Археологічна колекція Палеонтологічного музею Одеського національного університету імені І. І. Мечникова   Н. Подоплелова, Д. Кіосак

Памятник римской пластики из частной коллекции: бронзовый бюст Силена   Д. Хамула

Профілактика біопошкоджень - запорука успішного збереження творів мистецтва   В. Коритнянська

Коллекция П. Маврогордато: пути античных артефактов из Причерноморья в зарубежные музейные и частные собрания   О. Айсфельд

Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею: склад, етапи і шляхи формування   Є. Ковальчук

Подарки французской художницы С. Савари, как источник пополнения фондов Одесского историко-краеведческого музея   М. Кольчак

Открытое хранение: перспективы развития экспозиции и фондов   Е. Илясова

Меры по усилению охраны коллекций Императорского Эрмитажа в годы первой русской революции: 1905-1907 гг   Е. Ананьева

Скіфо-сарматські та готські речі у Волинському краєзнавчому музеї (перегук століть)   Т. Садовник, І. Маркус

Албанские награды в фондах музея   С. Кинка

Наземні черевоногі молюски у фондах музеїв Чернівців   Л. Хлус, Т. Андрющенко, І. Скільський, О. Півторак

Свидетельства трудового и ратного подвига: знамена из коллекции музея   В. Вонсович

Документи Одеського історико-краєзнавчого музею про одеську торгівлю початку ХІХ ст   Т. Гончарук

Учнівський журнал "Проблески" (1916-1917) в фондах Артемівського краєзнавчого музею   І. Корнацький

Про основні засади виконання графічної реконструкції кахляної печі ХVІІІ ст   Н. Чергік

Формування колекції української глиняної іграшки кінця ХІХ - початку ХХІ століття у Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному   О. Ликова

Грошові знаки "Торгсину" та їхні замінники   М. Горох

Опішнянська кераміка особливого ґатунку (про глиняні вироби гончарних шкіл Опішного в колекціях музеїв Києва та Харкова)   О. Щербань


ЕКСПОЗИЦІЯ - ЦІЛІСНІСТЬ І ОНОВЛЕННЯ. МУЗЕЙНА ПЕД АГОГІК А


Выставка "Стрельнинская немецкая колония под Санкт-Петербургом": опыт реконструкции истории исчезнувшего поселения   И. Черказьянова

Музей и школа. Перспективы сотрудничества   З. Шинчук

Трансформація змісту музейних пам'яток у новітні мистецькі твори   О. Жернова

Спроба реконструкції інтер'єру Будинку кошового отамана в історико-культурному комплексі "Запорозька Січ"   А. Василенко

Створення експозиції в залах археології у новому приміщенні Черкаського обласного краєзнавчого музею у 1984-1985 роках   В. Нерода

Музей еврейской истории и холокоста в Харькове "Боль и надежда". Опыт создания экспозиции   Е. Котляр

Колекція Шевченкіани в фондозбірці Національного заповідника "Хортиця" та її використання в експозиції Музею історії Запорозького козацтва   С. Моісеєнко

Выставочный проект "Понт. Право на Память" - информационный прорыв сквозь забвение   В. Германчук

Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі   Л. Гайда

Історичні артефакти на екскурсіях та музейних уроках в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї   І. Гаврилова

Музейна педагогіка для батьків. Шляхи вирішення проблеми екскурсійного обслуговування сімейних груп в музеї історії запорозького козацтва (м. Запоріжжя, о. Хортиця)   В. Карасенко

Особенности студенческой музейной практики на историческом факультете ОНУ имени И. И. Мечникова   Ю. Шахин

Екскурсійна практика в музеях при вищих навчальних закладах (на прикладі музею Національного університету "Острозька академія")   С. Муравська

"К сокровищам на бывшей Воронцовской" (познавательная игра как интерактивная форма работы со школьниками)   А. Козакова, В. Тимофеев

Роль музейной среды в организации межкультурного взаимодействия в процессе обучения   А. Караманов

Выставочная деятельность музея "Степова Украина" 2006-2010 гг   О. Каражей


МИНУВЩИНА ТА ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: ФАКТИ, ПОДІЇ, КОЛЕКТИВИ, ОСОБИСТОСТІ


Історик як пророк: футуристичні думки одеських істориків кінця ХІХ - початку ХХ ст   О. Музичко

Через Сахалинчик на Сахалин   В. Латышев

Історико-краєзнавчі студії професора В. І. Селінова (1876-1946)   В. Левченко

Одеське Слов'янське товариство імені святих Кирила та Мефодія: формування засад діяльності   Т. Моісеєва

Общественный фактор в осуществлении историко-этнографических исследований 1980-х годов на Одесщине (по материалам архива Ю. Розуменко)   Ю. Слюсарь

Самоорганизация немцев Причерноморья: исторический аспект   Э. Плесская

До проблеми формування об'єктів соціальної інфраструктури Ананьєва у середині ХІХ ст   І. Гулянович

Одеська преса про російсько-американські відносини середини 60 - кінця 70-х рр. ХІХ ст   О. Дьомін, І. Сидун

Русско-турецкая война 1828-1829 годов и провозглашение независимости Греции   А. Малых

Черкащина і Одещина в єдиному історико-культурному просторі   В. Нестеренко, М. Хоменко

Береговые батареи в обороне Одессы 1941 г   В. Прокофьев, М. Прокофьева

Аккерман в творческой судьбе профессора Новороссийского университета А. А. Кочубинского   К. Калякина

Родинний та інтелектуальний впливи в роки навчання А. В. Флоровського   А. Руденко

Исторический факультет Одесского государственного университета в 1945-1953 гг.: к постановке проблемы   П. Майборода

Публікації присвячені острову Березані на шпальтах "Записок Одеського археологічного товариства"   Д. Бондаренко, О. Смирнов

Армянские эпитафии из Килии   Т. Саргсян

Лісорозведення як один із напрямів діяльності земств Півдня України   О. Волос

Монгольская экспедиция А. В. Блещунова   В. Лысь

Одесское художественное училище имени М. Б. Грекова. История и современность   Н. Порожнякова

Науково-дослідні кафедри м. Одеси та їх роль у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів УСРР (1920-ті - початок 1930-х років)   С. Тарнавська

Дерфельдены и их потомки на Украинском Причерноморье   В. Снегоцкий, С. Решетов

До життєпису Олекси Воропая - уродженця Одеси   Л. Рева

Одеський фізик Є. А. Кирилов як особистість та науковець   І. Грушицька

Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів   Л. Гавриш

Одещина на сторінках історико-біографічного словника Тетяни Лебединської "Санкт-Петербург и Украина ХVІІІ-ХХ вв."   Т. Максимюк

Історичні події російсько-турецької війни 1787-1791 років навколо фортеці Очаків. Чорноморський флот у документах Г. О. Потьомкіна та О. В. Суворова, архіву Одеського товариства історії та старожитностей   Т. Якубова

Дослідження та використання архітектурної спадщини Одеси з позицій інженерної архітектоніки   О. Коцюрубенко, С. Постернак, В. Лісенко, І. Постернак

Н. П. Кондаков и его методика изучения икон   А. Горохолинская

В. С. Василько - историк театра   Р. Бродавко

Наші автори